neděle 10. listopadu 2019

Památce Michaila Petroviče Ščetinina


V neděli 10.11.2019 ráno zemřel Michail Petrovič Ščetinin, zakladatel ruské rodové školy pro děti, o které se lze dočíst v knihách Anastazie...


Prosíme o vzpomínku, meditaci, modlitbu.


Děkujeme.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ЩЕТИНИНА 
Друзья, сегодня, 10 ноября в 9 часов 12 остановилось сердце прекрасного педагога, редкой души человека и замечательного гражданина России - Михаила Петровича Щетинина. 
Можно сказать, что погиб Михаил Петрович на боевом посту. Однажды в беседе я высказал мысль, что сейчас идёт война за наших детей, и вы на передовой этой битвы. Я имел ввиду и поджоги школы, и попытку отравления самого Щетинина, и убийство его племянника, и противодействие всей системы образования современной России. На что Михаил Петрович утвердительно покачал головой. 
Последние события с его школой показывают, что кому-то реально мешает его школа. 
Не хочется думать, что детище Михаила Петровича повторит судьбу Макаренко. Этого не должно повториться! А это уже зависит от нас! 
Вечная память… 
Я мир, я свет пречистого покрова 
От песни Рода, исконно святой... 
Я белый луч из бела слова. 
От были белой, белым налитой... 
Ребёнок Я, смотрите: 
Корона солнца надо мной! 
И что угодно говорите. 
Господь со мной! 
Господь со мной! 
М.П. Щетинин 
Я не сам ли выбрал час рожденья, 
Век и царство, область и народ, 
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье 
Совести, огня и вод! 
Верю в правоту верховных сил, 
Расковавших древние стихии, 
И из недр обугленной России 
Говорю: «Ты прав, что так судил!» 
Надо до алмазного закала 
Прокалить всю толщу бытия. 
Если ж дров в плавильной печи мало, 
Господи! Вот плоть моя! 
М.П. Щетинин

Učitelské noviny č. 44/2005

Klenot Kavkazu 

Ruská rodová škola se nachází v Krasnodarské oblasti ve vesnici Tekos. Vesnice byla kdysi založena Čechy a původně se jmenovala Čekos. V čele školy stojí generální ředitel akademik Michail Petrovič Ščetinin, který se již dlouho pedagogickou problematikou zabývá. V Rusku je na poli školství známou osobností a získal též ocenění Pedagog roku. Škola byla založena jako experiment, protože se zcela vymyká z běžných způsobů vzdělávání. Jedním z jejích cílů je najít takový způsob učení, který by žákům umožnil pojmout velký objem výuky ve velice krátkém čase a při tom komplexně s hlubším pochopením souvislostí. Za rok proberou celou středoškolskou matematiku v kombinaci s dalšími předměty a v dalším roce se ji učí zase v propojení s jinými předměty. Momentálním výsledkem jejich práce je desetidenní kurz, ve kterém se starší dítě naučí celou středoškolskou matematiku.

Normální výuka probíhá systémem „laboratorií a pogruženij“. V období zvaném „laboratoria“ děti pod vedením učitele připravují „skriptíčka“, podle kterých budou vyučovat předmět svého zaměření, např. astronomie-fyzika-chemie. Během příprav jim dospělý učitel dělá přednášky, a zároveň je zkouší, píší testy. Kdo v závěrečném testu dostane jedničku, stává se učitelem v čase „pogruženij“, kdo napíše na dvojku, stává se jeho asistentem. Pogruženie znamená pohroužení se do učiva jednoho tématického celku (např. biologie-chemie-geografie) na deset dní. Výuka je rozdělena do devíti bloků (v našem příkladě představoval každý blok krátké pohovoření o atomu a na to děti hned navázaly v bloku Trávicí soustava, jakým způsobem probíhá zpracování látek z okolí u buňky - láčkovců, kroužkovců, měkkýšů, ryb až savců, člověka a Země. V tomto roce vládlo nadtéma Od atomu ke hvězdě. Další bloky, například Vylučovací, Pohybová, Nervová soustava a další, probíhaly podobně. Výklad jednoho bloku trval od 2 do 3 hodin. Byl ukončen společným opakováním a děti se ho ihned společně učily, protože za jednu až dvě hodiny z něho dělaly ústní zkoušku u dítěte-učitele. Musely ji zvládnout za jedna, jinak nemohly postoupit do dalšího bloku. V závěru desetidenního „pogruženia“ děti prošly dvouhodinovým písemným testem, který je analogií našich pololetních písemných prací. Tentokrát už mohly dostat horší známku než jedničku.
Jak je možné, že děti byly schopné přijmout do sebe takový objem informací za pouhých deset dní?
Odpověď na tuto otázku v sobě nese celý ideový systém školy.
1.
Škola je internátní, takže výuka probíhala od rána do večera. Někdy stihly děti probrat dva, jindy tři bloky za den. Ve škole neexistuje zvonění ani členění hodin na určité časové úseky. Látka se probírá do chvíle, než je výklad bloku u konce. Není tak přerušován myšlenkový tok dětí. Mohou se zcela pohroužit do jedné problematiky a pojmout ji do sebe v čase, který na to individuálně potřebují. Naše běžná výuka je charakteristická tím, že se po 45 minutách mění styl i náplň výuky. Příjem informací probíhá metodou, která se trochu podobá reklamě a odpovídá dnešnímu zrychlenému způsobu života, který je viděn jako spousta jednotlivostí. Tyto jednotlivosti možná mají někde souvislost, ale člověk ji normálně nevidí. Stejně jako se naučil spoustu jednotlivostí ve škole a už neměl čas na to, aby uviděl jejich propojení. Ani ve svém životě nemá čas hledat ucelený obraz světa a v něm svůj smysl - úkol života.
Při běžné výuce matematiky se často stává, že se dítě během 45 minut ani nestačí do předmětu ponořit, nebo se mu to podaří a už zvoní na přestávku, vytváření jeho komplexního obrazu je přerušeno. Začne přemýšlet o tom, že bude jíst, nebo se za chvíli začne nořit do jiného předmětu. Pochopení matematiky zůstává nedokončeno a dítě, třebaže je zpočátku nespokojené, že něco nechápe, si postupně zvykne na to, že spoustu věcí chápat nemusí. Stačí, když se je naučí zpaměti přeříkat. Když se nedostavuje naplnění duše z hlubšího pochopení, začne se postupně vytrácet nadšení pro poznávání. Učení přestává dítě bavit. Cílem žáka se pak nestává školu poznávání světa, ale chce školu „nějak projít a dokončit“.
2.
Výuka probíhá v desetičlenných až patnáctičlenných skupinách, v nichž jsou zařazeny děti různého věku - od devíti do šestnácti let. To odráží přirozený způsob života.kdy si mladší a starší navzájem pomáhají. Různé skupiny se učí různě rychle, dítě se zařadí tam, kde mu to vyhovuje. To umožňuje rychlejší postup bystřejším aktivnějším žákům. Pokud dítě nechce do pomalejší skupiny, jeho spolužáci ho doučují. Pro desetileté - mladší žáky probíhají ještě hodiny matematiky navíc s dospělým učitelem, pokud to potřebují.
Tento systém zaručuje individuální přístup k člověku. Dítě se může přirozeně vyvíjet svou vlastní cestou. Není formováno obecně - většině vyhovujícím systémem, kde může být potřena individualita. Ve škole je respektována individualita člověka, ale zároveň je posilováno vědomí celku. Že člověk je součástí nejen školy a sám ji i tvoří, ale je součástí svého národa, přírody, celého světa a ten tvoří svými myšlenkami a činy a každý je za něj zodpovědný.
3.
Další odlišností od běžného školství je, že děti prochází fází studentskou a fází, kdy sami předstoupí před své žáky jako učitelé. Děti se od sebe mnohem rychleji učí. V rodině se dvěma dětmi si rodiče často myslí, že to mladší je nadanější, protože se naučilo rychleji mluvit a číst než to první v jeho věku. Vysvětlení je prosté; mladší dítě se prostě rychleji a snadněji vše naučilo od svého staršího sourozence. Děti mají podobné vnímání světa - jsou stejně naladěny, nemají tolik starostí, jako dospělí, takže se od sebe snadněji učí. Další výhodou takového učení je i mnohem větší motivace pro učení a pochopení, zapamatování si vysvětlované látky.
4.
Škola vede žáky k úctě k tradici, předkům, ke svému národu. Do hloubky se zabývají historií. Za vším stojí takováto idea. Když si člověk uvědomí a pozná své kořeny, může se o ně opřít v dalších krocích. Tak jako rodina dává člověku sílu a oporu, aby dosáhl svého cíle, navyšuje ji i vlast. Nyní se z našich dětí stávají lidé bez minulosti, většinou už neznají naše tradice, jsou vykořenění. Rodiny se rozpadají. Kde tedy mají brát sílu žít, stanovit si cíle a naplnit je? Toto všechno vede k člověku, který neví, co si počít se životem. V samotě roste největší smutek a apatie. Děti si neváží života, utíkají pryč přes alkohol a drogy.
Děti v tekosské škole mohou skrze zpívání národních písní a tancování národních tanců pocítit, že v sobě nesou i svět prarodičů, z nichž vyšly. Říkají, že každý národ nese ve svých tradicích sílu, moudrost a bohatství svých předků, která mu dodává sílu do přítomnosti.
5.
Dalším důležitým aspektem výuky je pozitivní komunikace mezi žáky a učiteli, ale i dalšími lidmi spojenými se školou. Ve výuce se to projevuje používáním slovních spojení jako: „Existuje nějaké další řešení? „Když člověk chce, dokáže mnoho. Pojďme se na problém podívat z jiné strany. Každý v sobě nesete poklad, který je třeba dát světu.“ Oproti běžně používaným: „Ty to nedokážeš, zase to neumíš! Je to úplně špatně. Jsi lajdák!“. Takováto degradace jen potvrzuje pocit méněcennosti. Určitě žákovi nepomůže najít v sobě sílu a chuť ke zlepšení. Vykládaná látka bývá často provázána s citovým zážitkem. Tím se také lépe pamatuje.
V těchto bodech jsem velmi stručně shrnula metodiku výuky ve škole akademika Ščetinina. Jeho styl výuky umožňuje udělat maturitu za rok místo za čtyři. Stávalo se, že některé děti udělaly maturitu již v patnácti letech. Jeden chlapec dokonce začal přednášet na vysoké škole. Nyní však škola nevypouští tak mladé absolventy do světa hned, ale nabízí jim pokračovat ve studiu na několika svých vysokoškolských fakultách - historie, ekonomiky, architektury, umělecké, právnické. Studenti se zde učí, ale zkoušky dělají na vysokých školách, které existují v jiných městech. Absolventi školy, kteří zde dále pracují jako učitelé, mají často vysokoškolské diplomy ze dvou až tří vysokých škol.
Tato škola je internátní a je to ruská škola, ale věřím, že některé její použité metody výuky můžeme tvořivě aplikovat i v našich školách. Rámcový vzdělávací program k tomu přímo vybízí.
Lada Fialová

pátek 1. listopadu 2019

Dnes zacala dalsi faze oficialniho ODHLALENIDnes zacala dalsi faze oficialniho ODHLALENI, jde to pres Apple TV+ platformu a jeji serial FOR ALL MANKIND (vesmirne programy, reziser BS Galactica), serial SEE (o slepych lidech, zacnou videt), serial pro deti SNOOPY in space a dalsi. Ceske titulky.

https://www.apple.com/apple-tv-plus/

K sehnání přes Apple TV+ anebo již na ulozto.cz


úterý 1. října 2019

Need to Catch Up?


Daily Sun, Earth and Science News Need to Catch Up?


COSMIC DISASTER:

CLIMATE FORCING:

PLASMA COSMOLOGY:


středa 25. září 2019

Křemelina


Křemelina je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy). Kromě schránek rozsivek a jejich úlomků jsou v křemelinách zastoupeny jílové minerály, nejčastěji kaolinit a illit. Křemelina je přírodní a organický zdroj rostlinného křemíkuVětšina lidí má nedostatek minerálního křemíku v organizmu, který je mezi jinými nezbytný pro vstřebávání a ukládání vápníku do kostí. Jedná se o 100% přírodní složení. Prášek neobsahuje žádná aditiva, barviva nebo dochucovadla.
V dnešních obilovinách je nedostatek křemíku. Před lety byl obsah oxidu křemičitého v našich potravinách přiměřený, ale s dnešními hybridy a pěstováním na vyčerpané půdě, je jen asi 1/3 oxidu křemičitého z celkové potřeby dodávaná v naší stravě. Užívání křemeliny je jednoduchým a levným způsobem, jak dostat potřebný křemík do svého těla.  Pro lidský organismus má křemík nezastupitelný význam. Je nezbytnou součástí mnoha enzymů řídících chemické reakce v našem těle. Spolu s vápníkem a hořčíkem přispívá ke stavbě pevných kostí a k tvorbě pojivových tkání (kůže, nehtů, vlasů), kterým dodává pevnost a pružnost. Je jedním ze základních stavebních kamenů svalových tkání. Má vysoké protizánětlivé účinky, zrychluje hojení ran a působí proti stárnutí kůže.
Nedostatek křemíku v organizmu způsobuje: zpomalení růstu a vývoje, větší lomivost a deformaci kostí, vypadávání a lomivost vlasů, lomivost a křehkost nehtů, osteoporózu, záněty pokožky, špatné hojení jizev a ran, větší přecitlivělost na chlad, špatný stav zubů a dásní, nedostatečnou kondici chrupavek, vazů a šlach.
Pozitivní vliv křemíku na lidský organismus: posiluje imunitní systém; chrání před nebezpečnými volnými radikály (antioxidant); podporuje hojení ran; má protizánětlivé účinky, působí preventivně proti vzniku srdečních onemocnění; podílí se na stavbě kostí; je důležitý pro krásu vlasů, nehtů a pokožky; pozitivně se podílí na syntéze vitamínu B1 v lidském organismu; kontroluje přenos nervových impulsů; je prevencí osteoporózy; chrání před Alzheimerovou chorobou; tlumí škodlivý vliv hliníku na lidský organizmus; snižuje hladinu cholesterolu v krvi; má příznivý vliv na srdce a krevní oběh; pozitivně ovlivňuje močové cesty a funkci ledvin; napomáhá léčbě kožních chorob; má pozitivní vliv na starší lidi a ženy v menopauze.
Křemelina je velice jemnozrnný, práškovitý až jílovitý sediment. Je-li čistá, má bílou až lehce našedlou barvu, bývá ale i nazelenalá nebo hnědavá dle příměsí. Vysoce kvalitní křemelina obsahuje kolem 90 % SiO2. Důležitou vlastností pro využití je pórovitost, dosahující u dobrých druhů až 80 %.
Objemová hmotnost vysušené křemeliny je 0,3–0,5 g/cm3, takže výrobky z ní plavou na vodě.
Použití křemeliny:
• vyživuje tělo organickým rostlinným křemíkem – základním stavebním kamenem, jehož doplňování je vysoce žádoucí pro správný vývoj a fungování našeho organismu
• odstraňuje z těla nežádoucí bakterie a další látky jako např. houby, viry, prvoky, pesticidy, endotoxiny, zbytky drog a těžkých kovů
• vyživuje vlasy, nehty, pokožku, kosti, vazy, klouby
• zvyšuje plasticitu pokožky (odstraňuje vrásky)
• výrazně čistí tenké a tlusté střevo a zbavuje je uchycených parazitů na stěnách střev, čistí tenké a tlusté střevo od hlenu a plísní
• odstraňuje větší parazity, žijící v trávicím ústrojí
• spouští detoxikaci
• zvyšuje odolnost imunitního systému člověka
• má pozitivní vliv na celkové zdraví starších lidí
• obsahuje 28 základních minerálů a stopových prvků jako například vápník, hořčík, draslík, sodík, zinek, měď, železo, stříbro, molybden, fosfor, chrom a další

TIP!  Křemelina obsahuje mnoho dalších stopových prvků jako jsou titan, bor, mangan, měď, zircon. Díky tomu je skvělým přírodním obohacením naší stravy. 
Dávkování: 1 polévková lžíce rozmíchaná ve sklenici džusu nebo vody. Ihned po rozmíchání by se měl roztok vypít. Je možné používat 1–2 polévkové lžíce křemeliny denně. Křemelinový prášek se nerozpustí, proto tekutinu několikrát při pití promíchejte, abyste zabránili jeho usazování. Je bez zápachu a bez chuti.
Nadbytečné množství tělo vyloučí.

Celý text:

čtvrtek 15. srpna 2019

Benjamin Fulford Report: "Will there be a Sudden Event?" -- August 12, 2019


Will there be a sudden, earth-shattering “event” like so many predict?

August 12, 2019
By Benjamin FulfordFor thousands of years, monotheism has predicted some sort of earth-changing event. Some call it the end times, others a rapture, and others the return (or arrival) of the Messiah. These days there are New Age versions talking about things like motherships from the galaxy coming to introduce us to a whole new universe.

As a reality-based reporter gathering information from the real world, religious beliefs (be they ancient or New Age) fall out of my purview. Nonetheless, over three decades of reporting from the highest levels of world power have left me with enough hard evidence to be convinced that we, at the very least, are entering a new age.

Let me start with some of the weirder stuff I have encountered, before getting down to here-and-now confirmable evidence for this. There’s a shelf I keep in my brain where I store information that does not fit into my worldview and I’m not sure what to do with.

For example, there is a Japanese gentleman who sometimes comes to my public speaking engagements who claims he has been working on Mars, terraforming. Apart from making these claims, he seems to be a very sane Japanese government official. He says that recently all access to Mars has been cut off.

There are also people who claim they have come from the Pleiades and have detailed memories of their homes there. They say they are now marooned on this planet and cannot return home. Other than this, they are functional, apparently sane people.

The famous arms dealer Adnan Khashoggi once sent a honey trap my way (she got naked in front of me, tried to tempt me into sex, and then said no at the last minute in the apparent hope I would cross the line into rape and get entrapped). After she failed in this mission, she told me that giant humanoid beings, similar in description to the Anunnaki, had experimented with her womb.

Japanese gangsters and professional assassins have also told me they have memories of being experimented with. One professional North Korean assassin once told me he had killed his “Jewish handler,” only to have the same person re-appear a few months later.

These are people I have personally met. I don’t know what to make of their testimony other than to say they didn’t have other, let’s say, mental health issues, and believe me, I’ve been approached by a lot of people with such issues.

That’s some of the first-hand testimony I’ve received. There is also a lot of testimony by multiple public figures talking about aliens and a “secret space program.” There are over a dozen former U.S. astronauts, for example, who have gone on the record to say they have seen aliens and that our planet is under their observation.

https://www.syti.net/UFOSightings.html

The most notable alien disclosure public figure is probably Paul Hellyer, the former Canadian defense minister who says aliens have been visiting our planet for thousands of years.

https://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/former-canadian-defence-minister-paul-hellyer-says-aliens-205829262.html

https://www.youtube.com/watch?v=Pg6VTzacb9I#t=216This is exactly what I was told when I visited the P2 Freemasons in the Vatican. They told me they had been in contact with these aliens for millennia and knew them as “angels, devils, djin, sprites, etc.” The P2 told me the aliens were going to fire Pope Benedict (maledict) XVI and they did demonstrate this by forcing him to resign, thus proving they truly are powerful.

Vincenzo Mazzara, a Cavalier of the Teutonic Knights and top P2 agent, showed me pictures of entities they reported as being depicted on the walls of the Cathedral in Milan. Here is a (blurry) picture of some of the depictions:

IMAGE

What is most interesting from my point of view is that I subsequently met these entities personally. I wouldn’t mention this if I had not taken photographs of them. The photographs can be seen below…

IMAGE1 IMAGE2

These were taken near Shibuya, Tokyo. These entities were moving slowly up and down and appeared to communicate with me telepathically. “Alexander Romanov” of the Gnostic Illuminati also claims to have encountered these beings.

Here, for what it is worth, is what I learned from these plasma entities.

I was informed that our reality is the result of extremely complex mathematical equations. These equations have been redone countless times with minor variations. That’s why many of us, including this writer, have memories of slightly different versions of the current reality. In some, humans were allowed to explore and colonize other stars. In others, they were mostly wiped out by nuclear war.

What is happening now, which I have heard from these and other sources, is that various different scenarios are being morphed into one. That’s why people with memories of different histories suddenly find themselves “stranded” on this planet and in this particular reality.

Okay, let’s get back to what we can confirm from our own current “official” reality. One thing we all know, for example, is that in the 1960’s and 70’s we sent astronauts to the moon. We were supposed to send people to Mars by the 1980’s, but suddenly it all came screeching to a halt. Yet NASA has also admitted several times that humans cannot get past the electrical barrier or ionosphere that surrounds our planet.

https://www.youtube.com/watch?v=51DED8dcNkAPaul Laine from the Pentagon’s psychic warfare division once even told me that NASA stands for “Not A Space Agency.” There are countless images (rabbits, lizards, tombstones, etc.) showing that the so-called Mars rovers are probably trundling around Greenland or some U.S. desert, not Mars. Photographs of the recent Chinese trip to the far side of the moon also showed clear evidence that the whole thing was done in a studio.

https://www.express.co.uk/news/weird/1071939/china-news-dark-side-moon-landing-alien-ufo-sighting-conspiracy

Clearly, none of the readers of this report are able to go to a nearby spaceport and get a ticket on a rocket ship to visit another planet. They also cannot go to the local stargate and travel to another dimension (and if any reader claims they can, I’d like to be taken along to record it).

No matter which way you look at it, we appear to be quarantined on the surface of this planet. There are several possible explanations for this. One is that this entire reality is a digital simulation and, like characters in a video game, we cannot get outside of the game.

Another is, as Paul Hellyer claims, we are warlike and destructive, which is why we are not allowed off-planet. Just as we don’t let lions and tigers roam around downtown New York, aliens do not let military-industrial war-practicing humans off-planet.

The aliens I encountered told me a very different story, though. They said an intergalactic war had been going on for millennia and that the leaders of a group known to us as Satan and his fallen angels had been chased down to this planet. The planet Earth is under quarantine so they could be finally captured and thus the ancient war would end. When this happened, the quarantine would be lifted and humanity would be let out into the universe.

No matter which of these alternatives you favor, or even if you think none of the above is true, there is a practical, here-and-now way to start a New Age or end times event through our own actions in the here-and-now reality we all share.

The first thing we need to do is achieve world peace. This is something we humans should be able to do without any “divine” intervention. There should be no justification for military-industrial mass murder on this planet. Already, the most powerful military forces on the planet—those of the United States, Russia, and China—have agreed to this and world peace is finally being negotiated in the Middle East, the Ukraine, parts of Africa, and other hotspots.

The second thing we need to do is stop environmental destruction. Again, this is very easy to accomplish if we make a collective decision to do so. It will mean sending special forces to places like Brazil and Indonesia to stop further burning of the rainforests. It will also mean deploying these forces to protect endangered species in protected zones. This is already happening to a large extent.

The other thing we need to do is end world poverty. Poverty stunts human potential. Also, starving peasants burning down forests to feed their families is one of the biggest causes of environmental destruction. India has lifted 271 million people out of poverty in the past decade. The world now needs to concentrate on Africa and a few other places to finally end poverty.

Once the emergency planetary housekeeping is done, we can start creating paradise here on Earth. There is no reason why we cannot attain immortality and super-powers with our newly found control of the human genome, for example.

Notice to readers: This report is pre-written, as I am taking my annual sabbatical. We will only report breaking news if some game-changing event takes place. The next report with breaking news will appear on August 19th. Your understanding is appreciated.

https://benjaminfulford.net/

středa 14. srpna 2019

Sandra Walter on DNA activation

Positive photonic light is the delivery device for Ascension codes. We are bombarded by this new light during the Ascension cycle, which is happening now. 
Photonic light is LIVING LIGHT; Source-encoded intelligent light consciousness. It tells our cells to do something new: Evolve. Photonic light is delivered into our planet, cells and DNA through crystalline plasma, which is a higher state of water. Plasma bursts and influxes come mainly through the SUN (Solaris), during passages called Gateways.We welcome positive photonic light into our cells and energy fields by creating the coherence of harmony, peace, Divine Love, and Ascension in our heart center (Phase One.)
Phase Two is the activation of additional strands, sometimes called layers,of DNA. Consistent practice and intention of heart-mind coherence allows the DNA to activate a 12 strand (Christ Consciousness structure). It can expand to a 144 strand (Universal structure) during an Ascension cycle. Non-coding DNA (formerly known as junk DNA) are dormant (non-firing)gaps in the DNA code structure. Science no longer uses the Junk DNA term, because non-coding DNA started to activate (#Ascension in action!)The non-coding gaps are our Divine Human DNA activation markers. With the photonic plasma influxes growing stronger, these codes awaken and attempt to create the Ascension experience in form.
DNA is how the Higher Self projects our spiritual essence into a physical form. Crystalline DNA, with activated codes for Christ consciousness,allows us to perceive multiple dimensions at once.When the Crystalline DNA codes and additional strand/layer codes begin to fire, (sometimes referred to as fire letter activation), we become aware of ourselves as Source, as a nonlinear Presence.
The Embodiment phase of Ascension changes everything. We activate and rebundle the DNA to allow the Higher Self to take command of the personal journey, in order to serve the collective operation of Ascension.It is an act of Divine Service.
This level of DNA activation directly interacts with the Crystalline grid systems. It is a collective activation device for the Ascension, like a monitoring device which triggers higher timelines. When enough Christed DNA is activated, we collectively level up. We co-create with the planet,kingdoms, elementals and higher realms. We are woven back into the fabric of the cosmic consciousness. It allows Gaia to reveal the Ascended New Earth as an already present, palpable reality.

středa 7. srpna 2019

Systém sociálního kreditu - systém hodnocení obyvatel v ČLR

Systém sociálního kreditu (čínsky 社會信用體系) je připravovaný státní systém hodnocení obyvatel Čínské lidové republiky na základě různých aspektů jejich ekonomického a společenského chování, na jehož základě se bude jednotlivým občanům poskytovat různá úroveň přístupu k veřejným službám. Systém se nyní nachází v testovací fázi, jeho spuštění se plánuje v roce 2020.


HISTORIE

Systém byl představen v roce 2014 čínskou Státní radou.[1] Podle oficiálního vládního dokumentu ze dne 14. června 2014, v němž bylo vytvoření nové hodnotící strategie představeno, je cílem systému vytvoření důvěryhodného prostředí veřejného mínění. Hodnocení má klást důraz na čtyři oblasti, a to „poctivost ve vládních záležitostech“ (政务诚信), „obchodní upřímnost“ (商务诚信), „společenskou upřímnost“ (社会诚信) a „důvěryhodnost soudů“ (司法公信).[1][2] Posléze byly k připravovanému systému vydány i další vládní dokumenty, kterými se politika hodnocení upřesnila a zároveň byla zavedena zásada, podle které porušení důvěry občanem na jednom místě povede k jeho postihům na vícero místech.[1][3]
V roce 2015 vláda pověřila 8 soukromých technologických společností vývojem algoritmů a vytvořením menších zkušebních systémů; k těmto firmám patřila například China Rapid Finance, partner konglomerátu Tencent (provozovatel největší čínské sociální sítě WeChat) nebo firma Ant Financial ze skupiny Alibaba Group (provozovatel platebního systému Alipay), jež vytvořila kreditní systém Sesame Credit, který využívá dat uživatelů jednotlivých služeb skupiny.[1][2]

V současnosti (2018) probíhá zkušební provoz, do něhož se dobrovolně zapojilo několik milionů obyvatel; dále se testování účastní i některá města a technologické platformy.[4] Úplné spuštění státního systému s povinnou účastí všech občanů ČLR i některých firem je plánováno na rok 2020.[2][3]

FINGOVÁNÍ SYSTÉMU A JEHO DŮSLEDKY
Podstatou systému je vytvoření osobního kreditu každého občana, který se pak bude zvyšovat nebo snižovat podle jeho společenského chování.[4] Při zpracovávání mimořádně velkého objemu dat se využívají technologie pro analýzu velkých dat.[5] Přesná metodika výpočtu ani jednotlivé aspekty, které vstupují do hodnocení, nejsou známy.[4] Podle medializovaných informací se kredit bude upravovat na základě:[2][4][6]
  • dodržování legislativy (snížení v případě dopravních přestupků, jízdy na černo nebo kouření na zakázaných místech)
  • ekonomického chování (úprava podle struktury nákupů a řádného placení účtů a daní)[7]
  • sociálního chování (úprava v závislosti od kreditu lidí, s nimiž občan komunikuje, snížení v případě odmítnutí vojenské služby)
  • způsobu využívání digitálních technologií (úprava s přihlédnutím k míře hraní počítačových her, času strávenému na sociálních sítích, sdílení nevhodného obsahu nebo šíření fake news).
Podle různých zpravodajských serverů dosažené „skóre“ ovlivní míru sociálního zabezpečení daného obyvatele, dostupnost a podmínky úvěrových finančních produktů (úvěrhypotékakreditní karta), úroveň přístupu do stravovacích podniků, kvalitu ubytování a turistickýchslužeb, dostupnost jednotlivých způsobů přepravy nebo rychlost internetového připojení, dále rozhodne například o přístupu k lepšímu vzdělání nebo zaměstnání (manažerské pozice v státních podnicích nebo velkých bankách).[2][3][4][6] Nízký kredit pak může způsobit i úplné zamezení přístupu k některým službám – například s platností od 1. května 2018 ztratilo 9 milionů občanů možnost zakoupit si letenky na vnitrostátní lety a 3 miliony možnost cestovat v obchodní třídě ve vlacích,[6][8] a to po dobu až jednoho roku.[9]
Systém počítá s pravidelným zveřejňováním žebříčků nejlepších a nejhorších občanů, a také s vytvořením „negativních seznamů“, které znemožní získat práci v státních organizacích a společnostech.[4] V praxi byla vyzkoušena i funkce, jež přes telefon informuje o špatném sociálním kreditu volaného.[4]
V roce 2018 bylo na základě sociálního kreditu zabráněno asi stovce lidí vycestování z ČLR.[7]
Podle zprávy úřadů ČLR ze začátku roku 2019 byl na základě sociálního kreditu 17,5 milionům lidí zakázán nákup letenek a 5,5 milionům nákup jízdenek na vlak.[7]
Do systému jsou zapojeny i soukromé společnosti a další právnické osoby v zemi.[1][5] Při špatném kreditu může být firmě zakázáno např. vydání dluhopisů.[7]

RIZIKA A KONTROVERZE
Podle mnoha kritiků představuje systém velké nebezpečí z hlediska svobody jednotlivce a společně s obrovským počtem bezpečnostních kamer v zemi (celkem 170 milionů, z nichž mnoho díky moderním softwarovým nástrojům dokáže účinně rozpoznávat obličeje, přičemž v horizontu tří let je plánováno přidání dalších 400 milionů kamer[10]) vytvoří komplexní a mimořádně sofistikovaný systém masového dohledu s politickým přesahem, který lze přirovnat k dystopické vizi Velkého bratra, jež vytvořil George Orwell ve svém románu 1984.[1][3][4]
Podle některých názorů může dojít ke zneužívání systému, postupnému rozvrstvení společnosti do několika úrovní a případnému rozvoji korupce.[4] Dalším důsledkem může být zvyšování sociální izolace nízce hodnocených občanů v důsledku omezování kontaktů na sociálních sítích ze strany uživatelů s lepším kreditem (preventivně v zájmu vyhnutí se snížení vlastního hodnocení), případně i osobního kontaktu kvůli prakticky všudypřítomnému kamerovému systému.[10]
...