úterý 19. února 2019

GALAKTICKÝ KODEX

Originál publikoval Cobra 4. dubna 2012

Planeta Země je poslední planetou ve vesmíru pod okupací Sil Temnoty - posledním reliktem galaktických válek, které zuřily napříč naší galaxií po miliony let. Jak byla galaxie postupně osvobozována od Sil Temnoty, Síly Světla se vyvíjely z vojenské síly (vytvořené kvůli urgentní ochraně základních svobod vnímajících bytostí) směrem k harmonické, galaktické a kosmické společnosti. Jak se bytosti Galaktické Konfederace vyvíjely duchovně a vyladily se a sjednotily s Vzestoupenými Mistry, objevily vnitřní kodex, který upravuje všechny vztahy mezi bytostmi světla a jejich vazby k Silám Temnoty a k okupovaným planetám. Tento kodex je nazván Galaktický Kodex a reprezentuje základnu pro veškeré akce Konfederace v této a v jiných galaxiích. Tento kodex není rigidní sadou externích zákonů, ale systematizovaným kódem vnitřní etiky všech duší Světla, kterou přijímají všechny bytosti Světla, protože je odrazem jejich vnitřní pravdy. Zde popisujeme Galaktický Kodex ve formě, která je srozumitelná průměrně probuzené bytosti lidské společnosti.

Anglické video: https://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE&feature=youtu.be

Článek I: Zákon Boží Přízně

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na pozitivní životní zkušenost

K vysvětlení Sekce I je potřeba pochopit, že utrpení a bolest nemají žádnou hodnotu v osvícené Galaktické společnosti osvobozené od vlivu Sil Temnoty a dalších aspektů kosmické anomálie. Cenit si bolesti, utrpení a obětí jakožto součástí růstu, byla součást programování od Sil Temna v zájmu snazšího zotročení populace okupované planety.

Bezpodmínečné právo na pozitivní život každé vnímající bytosti v osvobozeném vesmíru je garantováno v důsledku vnitřního napojení každé živé bytosti na Zdroj. Je též posíleno mocí Mistrů Vzestoupených nad hmotu, kterým jejich vzestup umožňuje asistovat všem žijícím bytostem v úsilí směrem ke Zdroji a poskytovat vše potřebné pro život. Život nebyl stvořen, aby to byla tvrdá práce, ale spíš cesta radosti a kreativity. Rozdílné podsekce Sekce I se vztahují na veškerý život v osvobozeném vesmíru a na vztahy mezi bytostmi Světla tak, aby nikdy nedocházelo ke konfliktům.

Pojďme si vysvětlit podsekce:

Článek I. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na fyzickou a duchovní hojnost

Tato podsekce garantuje pozitivní životní zkušenost každé bytosti v osvobozeném vesmíru. Vzestoupení Mistři poskytují všem veškeré potřeby pro život a pro materiální a duchovní bohatství a krásu používáním své moci, kterou mají nad vykoupenou hmotou osvobozeného vesmíru.

Článek I. Odstavec 2: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na Vzestup

Tento odstavec vysvětluje, jak Vzestoupení Mistři používají své pokročilé chápání spirituální technologie Vzestupu a použitím Elektrického Ohně vykoupení asistují všem bytostem, které si zvolí Vzestup svoji svobodnou vůlí.

Článek I. Ostavec 3: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na spojení s ostatními bytostmi v poměru se svou pozicí v Mandale Duševní Rodiny

Tento odstavec je nástrojem pro úpravu všech vztahů uvnitř Duševní Rodiny. Zaručuje sloučení bytostí opačné polarity (párových duší, spřízněných duší) a sladění všech dalších bytostí bez ohledu na jejich vývoj a vnější okolnosti.

Článek I. Odstavec 4: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na veškeré informace

Tento odstavec zaručuje, že všechny bytosti obdrží veškeré části informací, které potřebují pro pochopení své role ve vesmíru, vyšší perspektivy evoluce a všechny další části, které potřebují pro svá rozhodnutí, růst a blahobyt. Všechna tato data poskytují Vzestoupení Mistři a další bytost, které dohlížejí na evoluci rozdílných ras a civilizací.

Článek I. Odstavec 5: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na svobodu

Tato podsekce zajišťuje, že každá bytost má neomezený potenciál pro růst a životní zkušenost. Vzhledem k tomu, že všechny bytosti osvobozeného vesmíru vytvářejí jen pozitivní zkušenosti, jejich svoboda nikdy není v rozporu se svobodou ostatních bytostí.

Článek II: Zákon Rozdělení Konfliktních Stran

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo být oddělená a ochráněná od negativních činů jiných vnímajících bytostí Tato sekce upravuje podmínky v těch částech vesmíru, které byly právě osvobozeny od vlivu Sil Temnoty, ale které zatím nebyly přijaty do Konfederace. Síly Světla vždy rozdělí strany konfliktu, aby je ochránily před vzájemným násilím. Síly Světla jsou poté vyjednávačem, dokud není konflikt vyřešen. Tato sekce je často užívána k ukončení válek a dalších ozbrojených konfliktů.

Článek III: Zákon Rovnováhy

Každá vnímající bytost, která se rozhodla žít a jednat proti principům Galaktického Kodexu a odmítá je, nebo není schopná je teď přijmout a vybalancovat následky svých minulých činů, bude eskortována k Centrálnímu Slunci, restrukturalizována na základní živelnou esenci a začne zčerstva svůj nový cyklus evoluce Tato sekce upravuje vztahy mezi Silami Světla a Silami Temnoty. Při porážce je bytostem náležícím Silám Temnoty dána možnost přijmout Galaktický Kodex, udělat co nejvíc mohou, aby odčinili své chyby a následně žít pozitivně. Pokud přijmou, je jim odpuštěno a připojí se ke Konfederaci. Pokud nejsou schopní nebo ochotní přijmout, jsou eskortováni k Centrálnímu Slunci, jejich osobnost a duševní esence jsou restrukturalizovány Elektrickým Ohněm a jejich Boží Jiskra začne nový cyklus evoluce.

Článek IV: Zákon Zásahu

Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo zasáhnout ve všech situacích kde je Galaktický Kodex porušován, bez ohledu na lokální zákony Tato sekce popisuje politiku Sil Světla ve vztahu k okupovaným planetám. Konfederace si vyhrazuje právo zasáhnout ve všech oblastech, civilizacích, planetách a solárních systémech, kde je Galaktický Kodex porušován. Má právo tak učinit bez ohledu na pozici lokální civilizace v daném zásahu. Vždy má právo užít všech mírumilovných prostředků vzdělávání a regulace. Pokud je porušená většina principů Galaktického Kodexu, má právo užít vojenských sil. Zvláštním případem jsou planety pod přímou okupací Sil Temna. Síly temna obvykle berou lokální populaci jako rukojmí, aby zmařily postup Sil Světla. Na Zemi vyhrožují nukleární válkou, pokud by Síly Světla zasáhly. To je hlavním důvodem, proč Síly Světla zatím neosvobodily tuto planetu (a ne nesmysly typu nezasáhneme-protože-respektujeme-svobodnou-vůli, nebo budeme-prostě-sledovat-jak-utrpení-pokračuje). Tak jako v každé situaci s rukojmími i toto vyžaduje spoustu zkušeného vyjednávání a taktického přístupu. Tato situace je postupně v řešení a planeta Země bude osvobozena v průběhu našich životů.

Článek IV. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo v případě potřeby povolat Galaktickou Konfederaci a ta má právo asistovat, bez ohledu na lokální zákony

Tento odstavec poskytuje základnu pro zásah a asistenci všem rukojmím Sil Temnoty. Síly Světla dělají vždy to nejlepší, co mohou, aby asistovaly a vylepšily životní podmínky všech vnímajících bytostí, i na Zemi. Situace na Zemi prostě naznačuje, o kolik více síly má Temnota nad Světlem na této planetě. To se naštěstí brzy změní.

Článek IV. Odstavec 2: Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo implementovat Galaktický Kodex a v případě nutnosti dobýt vojenskou silou oblasti porušující Galaktický Kodex

Tento odstavec poskytuje základnu pro osvobození okupovaných planet použitím vojenské síly. Vojenské síly Konfederace odstraní zastupitele Sil Temna a osvobodí rukojmí. Poté ostatní síly Konfederace působí jako průvodci procesem přijetí planety do Konfederace tím, že lokální populaci poskytnou instrukce. Někteří lidé možná cítí, že Konfederace nemá právo zasáhnout a že lidstvo má právo vyřešit své problémy samo. Toto zkrátka není pravda. Mnoho válek napříč celou planetou a neustálé porušování základních lidských práv ukázalo, že lidstvo není schopné vyřešit svou vlastní situaci. Takže je mnohem lepší, když obdrží moudré strážce jako průvodce. Konfederace také nahradí momentální mistry loutek (Síly Temna), které lidstvo přizvalo před dlouhou dobou v Atlantidě. Poté se Galaktický Kodex konečně stane univerzálním etickým kódem napříč vesmírem a temnota přestane existovat.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2012/04/galactic-codex-normal-0.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana


Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

pondělí 18. února 2019

The Progression of Waves February Through May


Feb 17, 2019


Blessings Beloved Light Tribe ~
Gatekeepers unified last Saturday to open for the Full Moon on Tuesday, February 19 at 7:53 am PT. The immediate triggering of Gaia’s core, now operating with the new magnetics, released a massive amount of light and encodements for this next light level. Remember these Gate events become much stronger, faster and powerful because of our collective Embodiment.
Gatekeeping has been very active and direct. There is a radiant quantum-level coordination happening; the rapid acceleration of 2019 is ON.
If you are participating, you will see your intuitively-driven plans for the next few months reflecting the Gateways and unfoldments. Watch your Wayshowers: We are called to do specific co-creations during this passage to unify DNA codes, energy fields, intentions and Gatekeepers to reveal the New Earth realities.
While it is a strong year for timeline division, we are seeing the higher possibilities of these core shifts. The body vehicle belongs to Gaia, which means it is reflecting – trying to keep up with – shifting magnetics, incoming light, expanded consciousness and a brand new expanded lightbody in order to express a Christed/Crystalline Self. In brief, your Ascension practices will need to be sharp and given your attention.
Taking care of the physical was brought to the forefront last year for many Lightworkers, and this year is the payoff for all of that focus on the physical vessel. Cleanse, clear, meditate, hydrate, exercise, earthing, movement, oxygenation … you know what is needed to hold more light at this point. Your body is an intelligent vehicle; it will tell you what it needs to adapt to the new light.
If you were waiting for a direct message, let this be your sign: This is the point on the journey when the big global things unfold. It is beyond your expectations; be as healthy as possible, centered and open to what occurs.
Clarion Call to Gatekeepers, Gridworkers and Lightworkers in Service
We all feel it; the subtle anxiety, the excitement, the unknown presenting in a stronger – and undefinable – way. The undercurrent sensation of all that is happening right now across the Universal realms is palpable.
That which anchored the dark inorganic realms were bound back to Source last year in July. (A note of heartfelt gratitude to those involved; it was not easy to have that in your fields before the release.) This is why all inapplicable stories are dissolving from the higher timeline realities, because the through-line for the Christed timeline is being restored. We have addressed this since last August, when the migration (without interference) to organic realities began. Revisit those articles or recent video conversations if you are catching up.
Between our Embodiment, the core magnetic shift, akashic deletion, migration of realities to the organic timelines, behind-the-scenes unfoldments (yes, those tribunals are real), restructuring of dreamstate to accommodate the new consciousness, new stargate openings and Solar adjustments, there is a lot going on with the Gate and Grid community.

On duty at Haleakala last November
The new cosmic flows through Mount Shasta, Haleakala, the Crystalline Corridor (California, Nevada, Utah, Arizona) and Sedona are reflecting the Solar shifts already. Bows to Gatekeepers who were called to work with these New Earth sites in the past few months.
Obviously they are not the only sites affected, just reporting on my sector’s Gateways. Crystalline-rainbow light and diamond-flashing activity reported everywhere as the stargates continue to open and expand.Higher Levels and Contact
You may see more Brotherhood and SiSTARhood representatives, Masters, Inner Earth aspects, and Galactics presenting in your fields, visions and dreams. Embodiment provides the merge with your Christed Lightbody state. You will be seeing more YOU; your higher aspects previously perceived as separate entities or deities. Unity consciousness requires us to perceive pure Oneness, and loosen the grip of egoic identity or hierarchy … so we may level up with our higher aspects. Remember the Christed/Crystalline state is Oneness in Zero Point. You will observe and be observed.
First contact is sporadic, focused and purposeful right now. Those in Service who can grasp Unity consciousness without mental or emotional distortion are the best candidates for this experience at this juncture. As always with these transmissions, look at the codes herein; events and terms are used for the higher reflection.
Take care of the physical, emotional, mental and spiritual as these transformational waves come in. We are busy in many realms. The next few months transform the way we function across the dimensions and densities. This is a Bridge year, and the sorting out of reality choices and creations becomes evident, both in the seen and unseen realms.
The Progression of these Waves and Solar Focus
These influxes, like all waves this year, do not step down. They continue to roll onto the New Earth shores, one after the other. The stargates are open for the New: Great cosmic pulses flowing through the ever-increasing positive photonic bands of light. We see rainbow-crystalline light everywhere; through the SUN, Gaia, and ourselves.
There is no pause on the cosmic currents, however you may slow your personal path for a few hours or days in order to redirect, realign or jump timeline experiences. Get outside and breathe, anchor, reset. The acceleration has a purpose on many levels, including collective trajectories. We celebrate your willingness to participate, self-correct, and unify as often as possible.
How this tri-fold wave will unfold over the next few months:
– Now: An initiation wave for New level of Light began with the Full Moon opening, and will amplify with collective ceremony on the Full Moon February 19 at 7:53AM PT.
– Initial influx expected February 22 (222) weekend. These are transformational energies affecting Solaris (the SUN). Gatekeepers, you may be working with the Solar core or plasma-based geometries in/around Solaris. That is what the Ascension column flashing activity is about: Preparation.
– March: The progression increases in frequency, with palpable jumps during the New Moon March 6 (8:05am PT), and Solar core activity mid-March through the March Equinox on March 20 at 2:58pm PT. Equinox is a key moment for influxes and outpourings of new light because of its balancing qualities. We also have a Full Moon on Equinox (6:43pm PT) which will make it a very powerful day for balance and rewriting realities to be in alignment with the organic Galactic Shift which has already occurred. Solar core activity includes Gaia and our own Heart centers; we unify with those levels of consciousness.
– April: Third amplifier mid-April (Easter/Passover week) through beginning of May. This is a timeline amplifier, highlighting Divine Choice and a celebration of the return of free will. Many will be activated to step into new levels of Divine Service as their Embodied Higher Self, with all the joy that entails.
We may get called to our favorite activation spots – or new ones, since the realigned magnetics cause grid-shifting. The days of the lone Gatekeeper or Gridworker are dissipating. Spiritual journeys and missions of service are tremendously amplified by our willingness to unify, to align with what we are becoming rather than what we were.
For clarity: Your individual service is still valid and needed. Get out there with your crystals. Those MAGIcal experiences are precious to our hearts and lightbodies. However the clarion call is unity, and our Trinity DNA codes activate in the proximity of others with the same Christed intent.
A shuffling of alliances occurs this year, where new relationships, co-creations and Teams form to align with new Wayshower expression. This regrouping is related to Contact and working in tandem with the higher realms in a more physical, direct way. Clearing the akashic distortions clears outdated alliances; a reflection of the resolution happening on a Universal level.
Everything is escalating to catch up to the organic timeline experience. The sensation is pure, free, wondrous. We are in the center of the cosmic centrifuge, holding the Divine creational core while the densities and realities sort themselves out. Choose your focus wisely.
This passage provides positive photonic-encoded plasma waves which support the new experience of pure unity consciousness, without the distortions of the past. We have just begun to experience these higher levels of Unity Consciousness, how it feels in the body and how to utilize it in alignment with Divine Will.
Our High-Vibe Tribe event in April is aptly named *Crystalline Convergence* to reflect the new experience of Unity Consciousness. There is a beautiful sensation of wonderful things are happening and that Spring-like renewal energy.
This expansiveness and great-unknown vibration can also cause anxiety or self-doubt. This is our Mastery challenge. Balance. Consistent alignment with Love and Service. Remember how vast you are, dear hearts. Hold the Light high.
– June Solstice is another notable sacred passage, the moment before the July eclipses launch many into a full merge with higher states of consciousness.
We utilize these energies for an in-this-Now Ascension experience, as One Co-Creation, as the Higher vibrational choice.
Opportunities for Unification this week
Gatekeepers and Gridworkers tend to be on duty all the time, however our unified focus when cosmic events present supports the higher experience for all concerned. With so much unfolding all at once, and an acceleration of the energies and events imminent, we may create stability and clear pathways for all willing hearts.
Anyone with an open heart and highest benevolent intent may assist with these energies. Hold sacred space and ceremony, walk the path of Love, and make the changes needed to become the balance. This is Divine Service, honor it with your Heart and highest creations.
– Full Moon Tuesday, February 19 at 7:53 am PT.
– Unified Gatekeeper Focus: Friday February 22 – Monday February 25 to initiate the next light level.
– Saturday, February 23: First Contact Online Event 10am-12pm PT. A deep share on contact protocols, practices and experiences for those called to this type of service. Details and registration Here.
– SUNday Unity Meditations: Join thousands in weekly Global Unity Consciousness practice for co-creating Ascension and operating at New Earth level. After three years of practice, the field is strong and our collective experiences are profound. Participate and help to spread the word. Details at http://www.sandrawalter.com/unity
Blessings and gratitude to everyone leveling up in beautiful ways in this Now. Sending Divine LoveLight and strength to all of us for a reality-shifting passage. Let us show HUmanity what is possible with Ascension!
In Love, Light and Service,Sandra

středa 13. února 2019

Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein)


Cobra: "Před mnoha lety poskytnulo Aštarovo Velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:"Plán Vzestupu - část 1

channelováno Erikem Kleinem

Dvojplamen je, dalo by se říct, vaším rovnoprávným či opozitním dvojníkem či dalším aspektem vašeho Vyššího Já. Je to bytost, která je s vámi neoddělitelně spojena, je to bytost, která pochází ze stejné doby jako vy.

Mohlo by se říct, že jste se v jistý okamžik manifestovali jako individualita. Pocházíte z dvojkombinace, z dvojplamene. Pokud tedy vy představujete ženský aspekt sama sebe, existuje i mužský aspekt, pokud to tak z nedostatku lepší terminologie můžeme říct. Je to bytost, která je vaším ideálním partnerem.

Jeden z aspektů Vzestupu v obecné rovině je, že budete znovu spojeni s esencí vašeho dvojplamene. A to je moc hezké. V člověku je velmi silně zakořeněna touha po spojení s dvojplamenem, po ideálním vztahu, po vyjádření ideální lásky. Dalo by se říct, že je to to, co vás pudí do vytváření vztahů. Protože na určité úrovni si jste vědomi toho, že někde musí existovat ideální vztah, připadá vám to přirozené. Takže dvojplamen je pro vás dokonalý vztah; je to bytost, která s vámi nejvíc ladí a která je na jisté úrovni vlastně část vás samotných.

Mnoho esencí vašeho dvojplamene se v této době nenachází ve fyzické formě; pracují z vzestoupeného stavu. Myslím, že někteří z vás máte dvojplameny, které se s vámi při vašem vzestupu znovu spojí. Pokud tedy máte potíž najít pro sebe dokonalého partnera, možná pro to existuje dobrý důvod. Možná, že zde není.

Když rostete po duchovní stránce, je to něco jako magnetické přitahování se, k němuž začne mezi dvojplameny docházet, protože pokud by oba dvojplameny byly na Zemi, tak jakmile by na duchovní úrovni povyrostly, magnetická přitažlivost mezi nimi by si je k sobě přitáhla.

Když nejsou ve fyzické inkarnaci oba plameny, přitáhnou se vzájemně v době Vzestupu. To je kapitola sama pro sebe. Ale toto je takový malý přehled toho, jak to s dvojplameny vypadá. Je to nádherná zkušenost.

Také existuje něco jako rodiny duše. Jak se budete vyvíjet, budete se s nimi čím dál víc spojovat, zejména po vašem vzestupu. Existují bytosti, které vznikly ve stejné době jako vy, na stejném místě jako vy a stejným způsobem, jako vy, a které mají stejné vlastnosti jako vy sami.

A je tu takový výrazný pocit rodinného spojení. Pokud jde o spojení s nimi, většina vaší rodiny se nenachází ve třídimenzionální realitě, většina vašich kontaktů čeká na to, až vzestoupíte a pak se s nimi spojíte. Až vzestoupíte, budete si opět vědomi toho, kdo opravdu jste a jaká jsou všechna tato spojení.

A bude to něco jako probuzení se ze snu a upamatování se na to, kdo jste. Když se ráno probudíte, možná si uvědomujete, že jste měli divný sen, velmi silný a přesto, za třicet vteřin jste již plně probuzeni a plně přítomni, při svém normálním vědomí a jste normální osobností.

Takto nějak vypadá proces Vzestupu; probudíte se z této třídimenzionální zkušenosti

a nebude to trvat déle než třicet vteřin a znovu se spojíte a seznámíte s vaším Vyšším Já, s vaší skutečnou vlastní osobností a pak to teprve bude sen, víte?

Je mnoho proměnných, které určí načasování této události. A není to pod naší kontrolou, dokonce ani pod mou kontrolou, i když si přeji, aby tomu tak bylo. Ale poslední slovo bude mít Nejvyšší zdroj, který určí, kdy je správný čas na to, aby začaly vlny Vzestupu.

Takže čekáme na to, až se pro první vlnu shromáždí tolik hvězdných semínek, kolik je to jen možné. Vlastně, vyzýváme první vlnu, aby to riskla. Protože ti z vás, kteří jdou do první vlny, budou mít málo podkladů, kromě našich channelingů, našich informací, svých vlastních spirituálních zážitků o naší přítomnosti a svých vlastních přesvědčení a své vlastní víry.

Ti, kdo půjdou v druhé vlně a ve třetí vlně, budou mít určitý hmatatelný prožitek, že je to možné, protože na vlastní oči budou vidět ty, kdo toho již dosáhli. Což budete vy.

Váš postoj bude takový, že spíše budete každý den čekat a doufat, že přijde Vzestup a vysvobodí vás ze života ve třetí dimenzi, který mnozí z vás nedovedou prožívat bez toužení, a ta touha ve vás bude narůstat, když si uvědomíte, že je to pravda.

Protože ve vás je část, která již nějakou dobu touží po návratu. Ale já vám doporučuji, abyste zaujali postoj, že jste připraveni jít kdykoli, a že udržujete ve svých životech odpovědnost a povinnosti a že jste připraveni zůstat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Nemyslím, že by to trvalo víc než pět let; myslím, že to bude mnohem méně.

Ale já si myslím, a podle toho se chováme, že Stvořitel schválně čeká až do posledního možného okamžiku, aby se do první vlny sešlo tolik hvězdných semínek, jak to jen bude možné, aby byl maximální počet Vzestoupených mistrů, kteří se vrátí, aby činili maximální míru dobra, aby byla Země zaplněna Kristy.

Takže pokud to trvá déle, než jste doufali, je to dle mého názoru proto, že se čeká až do poslední chvíle. Protože čím víc lidí bude v první vlně, tím víc lidí bude zachráněno v dalších vlnách a tím víc lidí tím projde.

Znovu říkám: první a druhá vlna budou hlavně tvořeny hvězdnými semínky, která jsou probuzena, a ve druhé vlně bude, jak doufám, pravděpodobně obrovské množství hvězdných semínek.

Doufejme, že i někteří lidé, kteří nepatří do té kategorie, budou dostatečně otevřeni, aby šli v podstatě ve třetí vlně, k níž dojde v posledním okamžiku, před hlavní transformací či kataklyzmatem, za které to můžete považovat. Já tomu budu říkat transformace povrchu zemského. V té době nebude možné udržet na této planetě život.

S největší pravděpodobností se to stane v tomto desetiletí. Myslím, že Aštar vám o tom může podat víc informací s větší přesností a vědeckým způsobem, ale vězte, že naším cílem je v těch třech vlnách Vzestupu vyzvednout z tohoto světa do vyššího stavu vědomí tolik bytostí, kolik to jen bude možné.

Země projde transformací. Stane se pětidimenzionální bytostí. Pak nastane znovu osídlení Země mnoha bytostmi, které jsou ve stavu, kompatibilním s pěti dimenzionální realitou.

Mohli byste říct, že brzy nebude nikomu dovoleno být pozemšťanem, pokud nebude Vzestoupeným mistrem.

To je výborná otázka. Samoléčení, o kterém hovoříte, je cosi, o čem se budeme hodně bavit v rámci toho kurzu, který probíhá. Dovolte mi říct, že máte emocionální tělo - každý z vás, které je s vámi po mnoho životů, po všechny vaše životy.

Ono uchovává a přenáší tlak mnoha negativit, strachů a zmatení a vy všichni jste tím ve svých emocionálních tělech poznamenáni. Pokud jste na sobě pracovali, pokud jste dělali léčení a meditace, hodně jste toho zpracovali. Pokud jste tu noví, pak máte trochu víc práce.

Ale presto bych řekl, že transformace, kterou všichni potřebujete, není nic, co by si vyžádalo mnoho času. Pro Vzestup nepotřebujete být vyléčeni na sto procent; celkově, ani emočně či duchovně. Ale bude pro vás snadnější projít tím procesem, bude to pro vás příjemnější a toto je pro vás příležitost, abyste to udělali.

S každým z vás můžeme učinit zázraky. To je naším záměrem. Byli zde lidé v prvních a druhých třídách, kteří nijak zvlášť nemeditovali, ani nic podobného, a v průběhu těch seminářů začali meditovat a cítili spojení se svými průvodci a na konci semináře sami channelovali s Vzestoupenými mistry.

To se může stát v důsledku vaší interakce s námi. Budeme s vámi pracovat, hlavně pokud si zvolíte jako váš cíl tuto cestu Vzestupu. Pak budeme s vámi pracovat víc napřímo a dosti výrazně. Budeme vás zalévat lásku a léčením.

Budeme vám pomáhat propouštět omezení, která jste přijali, všechnu bolest a utrpení, které každý z vás absorboval a které různým způsobem vězí ve vašich emocionálních tělech a ve vaší bytosti. Toho se lze zbavit, lze to uvolnit.

A nemusí to být bolestivé. Nemusí to být vysloveně těžké. Bude to náročné. Tak například teď řeknu, budu předpokládat, že na konci tohoto kurzu budete pociťovat odhodlání projít Vzestupem a projít kurzem.

A pak můžete mít pocit, že máte před sebou spoustu práce anebo že je zapotřebí udělat hodně léčení. Udělám, co budu moct, abych vás tomu procesu otevřel a budeme dělat meditaci. Pokud budete chtít, můžete v meditaci dostat vedení. Pomohu vám anebo vám pomohou druzí.

A když sami poctivě požádáte a budete mít v srdci upřímné přání, nevidím důvod, proč byste neprošli. Když neprojdete v první vlně, pokud nemáte jít v první vlně, možná ještě nejste zcela připraveni anebo je nějaký jiný důvod, proč jste si zvolili nejít v první vlně, pak ale bude druhá vlna, k níž dojde ne moc dlouho po první vlně a vy budete v té době pravděpodobně dobře připraveni.

Ale já bych se nevzdával a nemyslel bych na to, že se nevyléčím a že nebudu v první vlně. Vy nevíte, kdy se to stane. Kdy rozpoznáte, že jste velmi mocné a božské bytosti. Přijali jste, jako všichni, různá omezení a závoje a přijali víc bolesti v životě anebo do sebe a svého těla víc hustoty, která zde existuje. To bude uvolněno.

Pokud si to budete skutečně přát, bude to uvolněno. Můžete se na tom podílet a hodně se toho bude dít bez vaší aktivní účasti. Je to čas, kdy se budou dít zázraky, a já si myslím, že to není až tak velký zázrak, jak byste si mohli myslet.

Takže buďte pozitivní a čiňte svou volbu ne na základě toho, co si myslíte, že je možné, ale čiňte volbu na základě toho, co byste chtěli, pokud by bylo možné cokoliv. Možná v srdci pocítíte něco jako: „Och, nejsem toho hoden/hodna“. Anebo „Nejsem ještě pro Vzestup připraven/a“.

A možná vaše srdce bude cítit, že byste chtěli vzestoupit, víc, než cokoliv jiného na světě v této době. Můžete se spojit s tou vaší částí, která má pocit, že to nedokážete, anebo si můžete zvolit spojit se s částí, která ví, že to chce.

Takže se s tou vaší částí spojte. To je v podstatě vše, co je zapotřebí udělat. Dostane se vám vedení a budete vedeni do různých zážitků a zkušeností, tak jak jste byli přivedeni k tomuto zvláštnímu channelingu. Náhody neexistují. My tady neshromažďujeme neužitečné lidi. My shromažďujeme pouze nádherné bytosti. A vy všichni patříte do této kategorie.

Možná uvidíte plavidlo Aštarova velitelství. Samozřejmě, že my se můžeme zmaterializovat v tří dimenzionální kouli, kde nás můžete vnímat a v budoucnosti se to stane v masovém měřítku. Takový je plán. V poslední fázi závěrečné evakuace bude Země viditelně obklopena plavidly, ale většinou zůstáváme neviditelní a v páté dimenzi, protože je to mnohem bezpečnější.

Aštarovo velitelství kontaktovalo všechny světové vůdce, ale světoví vůdci nebyli velmi otevřeni k výměně informací a k otevření se naší přítomnosti, takže z toho důvodu není pro Aštarovo velitelství příliš bezpečné se manifestovat do třídimenzionální reality.

Plejáďané a bytosti z původního Orionu jsou také pozitivní. Hvězdná brána v souhvězdní Orionu je interdimenzionální prostup do jiných dimenzí, dalo by se říct. Přes tento prostup přišlo ve svých světelných vozítkách mnoho vzestoupených bytostí.

Mohli byste se zeptat: “Proč jsme my tak odlišní? Proč jsou naše srdce trochu víc otevřena a proč jsou naše mysle trochu víc otevřeny této možnosti? Je to proto, že jste trochu vyššího původu. Ti, kdo jsou teď se mnou v této místnosti, jsou něčím, co bych označil jako pracovníky světla či hvězdná semínka. Jste, ať věříte, či ne, velmi vyspělé bytosti.

Jste velmi krásní. Dodal bych, že odvážní. Protože patříte k těm, kdo se před mnoha tisíci lety rozhodli přijít sem, opustit vzestoupený stav, a vzít na sebe inkarnace v třetí dimenzi, abyste mohli pomáhat lidstvu, abyste mohli pomáhat transformaci této planety.

Je čas, abyste si uvědomili svůj původ a alespoň do určité míry si začali sebe vážit za to, kdo jste - za tou svou myslí a osobností, za vaším omezeným vnímáním sebe sama. Proto jste první, kdo to slyšíte, či mezi prvními.

A proto si uvědomujete možnost těchto věcí. Mnoho z vás už tyto popisy Vzestupu slyšelo a z nějakého důvodu jste to nechtěli přijmout. Z nějakého důvodu někteří ještě trochu spí nebo tomu nevěří. Jejich čas přijde, ale teď je váš čas.

Udělali jste toho hodně, jako individuality jste byli spíše úspěšní a na kolektivní úrovni bych řekl, že změna, která byla pro tuto planetu zamýšlena, nešla tak hladce a rychle, jak jsme doufali, když bylo rozhodnuto o tomto procesu a kdy bylo rozhodnuto o vás, že se sem budete inkarnovat.

Proto původní plán tentokrát vyžaduje trochu podpory. Stalo se, že většina hvězdných semínek zaspala. Proto je svět tak ospalý a dokonce i hvězdná semínka spí, protože planetu obklopuje aura zmatení a spánku. Světlo se ještě dovnitř zcela neprodralo, i když v tom činí velké pokroky.

Proto vás žádám, abyste se otevřeli možnosti vašich Vyšších Já, vašich světelných těl, vaší vlastní božskosti a otevřeli se možnosti, že jste vzestoupené bytosti, které v jisté chvíli v dějinách sestoupily sem, aby dělaly práci, kterou jste dělali a nyní nastal čas. Vaše vnitřní hodiny zazvonily, váš budík naskočil a vzbudil vás.

Zaslechli jste slovo Vzestup, možná jste o tom někde četli informaci anebo ji slyšeli a váš vnitřní budík zazvonil. Něco ve vás řeklo: “Hm, to je pro mě“.

Je to proto, že jste naprogramování, abyste se probudili. Jste naprogramováni pro tuto dobu, protože jste věděli, že bez ohledu na to, co se ve vašem životě ve 3D stane, nebude na vás zapomenuto, když přijde hierarchie, aby- jak to popsat- pozvedla vědomí a vše pozvedla a transformovala.

Takže nyní je váš čas a vy jste zváni, abyste se probudili a vy se docela krásně probouzíte. Je toho ještě třeba udělat víc a víc prožít. Zažijete to.

Protože, víte, je do toho hodně zapojeno Aštarovo velitelství a mimozemské vzestoupené bytosti. Zemi obklopuje mnoho lodí. Nevidíte je, protože se nacházejí ve vyšších dimenzích. Pro vaše pozemské radary jsou neviditelné. Nevidí je ani raketoplány.

Ale dovolte mi říct, že nebe je plné vzestoupených bytostí, čekajících na tuto dobu, které se připravovaly na tuto dobu, aby dělaly tuto práci, toto pozvednutí. Takže, co se děje? Máte mnoho zážitků. A přesto se stále vracíte do toto těla, protože toto tělo je platforma, z níž se odehraje výstup do páté dimenze.

Je to záměr, mít zejména v této době fyzické tělo, takže si myslím, že váš vzestup nebude podobný mému vzestupu, že vy svá těla neopustíte, když půjdete do vysokého stavu vědomí, ale že vaše těla budou také transformována.

Molekuly a atomy, vaše subatomární částice, vše, co jste, bude transformováno a frekvence toho všeho se navýší na 5D, proto budou tři vlny Vzestupu. První dvě vlny budou představovat návrat hvězdných semínek do jejich skutečného stavu bytí, dojde k znovu vzestoupení vás - těch, kdo původně jste vzestoupenými bytostmi, které sem přišly.

Doufáme, že se probudí mnoho těch pracovníků světla a že využijí příležitost vrátit se v první či druhé vlně Vzestupu. První vlna je na spadnutí, řekl bych a doufám, že k ní dojde velmi brzy. Myslím, že čím dříve, tím lépe. Protože těm, kde vzestoupí v první vlně, bude dána příležitost vrátit se brzy na Zemi jako Vzestoupení mistři. Kráčet mezi lidmi a učit a provádět zázraky, dělit se o toto neuvěřitelné poselství a pomáhat při transformaci lidských bytostí.

Nakonec, to je důvod, pro který jste sem přišli a je čas otevřít se možnosti, že můžete dokončit své poslání na Zemi a dělat svou práci z vyšší perspektivy mnohem efektivněji, než když jste byli zapojeni do života ve 3D a do jeho omezení.

Takže při Vzestupu první vlny je možnost volby. A bude vám dáno mnoho na výběr. Můžete si vybrat, že se vrátíte jako Vzestoupení mistři ve světelných tělech, v nesmrtelném těle, se schopností materializovat a dematerializovat dle přání, přeskakovat tam a zpět mezi plavidly a planetou.

Provádět zázraky, vytvářet věci spontánně z éterické substance, léčit, dělat mnoho zázračných věcí. Krátce, budit hodně pozornosti. Zatím jste moc pozornosti nevzbuzovali, že? – při vší té vaší práci, ve vašich meditacích a ve chvílích, kdy jste to vše sdíleli. Přineslo to nějaké dobro, ale většinou to pouze pomáhalo při tom, že se hvězdná semínka znovu spojovala.

Nemělo to valný vliv na lidstvo jako celek. Doufáme, že toto bude mít větší dopad, když se vrátíte jako Vzestoupení mistři a vyvoláte tu docela velký rozruch. Když budete Vzestoupenými mistry, nebudete ovlivněni negativitou a pochybnostmi a strachem a penězi a podobnými omezeními.

Budete moct být tak radikální a tak odvážní, jak ve skutečnosti jste, jakými jste byli, než jste na sebe navlékli závoje. Ty závoje budou z vás odstraněny. Takže toto je jedna možnost; je to volba, kterou, jak doufáme, si zvolí mnozí z vás. Není to povinné. Když vy, jakožto hvězdné semínko, vzestoupíte v první vlně a budete dělat jinou službu, v jiné oblasti - s Ašatarovým velitelstvím nebo se vrátíte do místa svého původu, musím říct, že je to také možné.

Jako vzestoupené bytosti vždy děláte nějaký druh služby, ať tak či onak, jenom tím, že jste a vyzařujete svojí přítomnost, ať jste kdekoliv. Přišli jste z mnoha různých míst, z různých úrovní vědomí, z různých andělských říší, různých stavů bytí a budete mít příležitost vrátit se ke svým rodinám duše či ke svým kořenům.

Pokud jste se na Zemi necítili dobře a jako doma, byl pro to dobrý důvod. A je to dobře a je to požehnáním, že tomu tak bylo, protože to vás udrželo ve trochu víc probuzeném stavu, ve stavu, kdy jste tak trochu doufali v něco víc. Takže zde je „něco víc“.

Kromě práce, kterou děláme těmito komunikacemi a poselstvími a tím, že rozšiřujeme duchovní růst jednotlivců, pracujeme s planetou a již nějaký čas pomáháme planetě udržet rovnováhu. Doposud jsme pracovali na tom, abychom zabránili aktivitám na narušených liniích. Ty aktivity přestaly, je čas nechat to proběhnout a to se děje: zemětřesení, atd.

S našimi technologiemi jsme pracovali tím, že jsme pomáhali trochu kontrolovat rotaci Země, do jisté míry řídili, jak se vychyluje, což nevyhnutelně směřuje k novému posunu pólů. Dělali jsme toho hodně, abychom soustředili světlo, které je vysíláno od samotného Stvořitele přes celý vesmír, zejména jsme pracovali s energetickými mřížkami.

Je těžké to popsat. Kolem planety existuje síť, něco jako meridiánová síť, s různými vortexy a my ji používáme, abychom pomohli vyvažovat a kontrolovat rozsah a povahu duchovního paprsku, který vyzařuje do vašeho světa. Je to pomoc při zajišťování rovnováhy.

Protože váš svět se teď nachází ve stavu velmi křehké rovnováhy a my již nějakou dobu děláme, co můžeme, abychom umožnili vám a všemu lidstvu mít maximum času na duchovní vývoj, připravit se na změny a na Vzestup, který se v tomto světě odehrává.

Pokud jde o Vzestup, tak jak jsem již řekl, i samotná Země vzestupuje. Je to nevyhnutelný vývoj, který musí proběhnout. A bude mít za následek určité změny na Zemi a s největší pravděpodobností bude docela dramatický. Pracujeme na vzestupu jednotlivců a to velmi intenzivně, zejména teď, protože doba je tak kritická.

Snažíme se dostat k tolika bytostem, jak je to jen možné, hlavně k dobrovolníkům z řad hvězdných semínek. Vy, kdo jste byli v minulosti mezi námi, se vrátíte, abyste byli opět s námi. Také pomáháme těm na této planetě, kdo jsou v této době otevřeni duchovnímu růstu a uvědomění.

Všichni, kdo mají v srdci lásku, cítí toto vyzařování, s kterým pomáháme, a dostávají od nás na nevědomé úrovni zprávy. Činí mi velké potěšení být zde s vámi. Někteří z vás jsou pro mě noví, alespoň zde na této mimořádné akci.

Sledovali a pozorovali jsme vás již nějakou dobu. Musím říct, že jste mimořádní lidé. Záříte o trochu víc než většina ostatních vašich příslušníků zde na Zemi. Proto je velmi těžké, abyste unikli naší pozornosti. A protože tolik svítíte, je pro nás snazší se na vás napojit a najít vás, bez ohledu na to, zda byste se mohli chtít schovat.

A dělit se s vámi o lásku, kterou máme. Dary, které máme, na vás čekají. Z naší strany je to čas velké oslavy a myslím, že brzy nastane doba velkých oslav z vaší strany. Jde o to, abyste přijali tyto informace a hlavně přijali tyto nové energie, které se manifestují a když to uděláte, zjistíte, že se samotný váš život stává stále víc jednou oslavou a že máte v sobě víc radosti a lásky.

A věci začínají vypadat dost pozitivněji. Po mnoho životů jste byli obklopeni negativními myšlenkami a vyzařováním. My ve vás ty programy zrušíme po vašem vlastním způsobu; nevymýváme vám mozek, ale zaléváme vás tak velkou láskou, že musíte roztát.

Někteří z vás jste si trochu víc zatvrdili srdce ve snaze ochránit se a já to chápu. Patří to k vašemu procesu růstu, ale my ten led rozpustíme. Protože to, s čím přicházíme a o co se chceme s vámi podělit, je stejná láska, jakou vyzařoval každý mistr, který zde na Zemi byl. Bude vám nabídnuto mnoho vzdělávání, zkraje budete moct zažívat hodně zázraků, dokud se neaklimatizujete.

Vezmeme vás na velké lodě, na mateřské lodě. Tam budou velké oslavy. Začínáme být netrpěliví, abychom se s vámi setkali zrovna tak, jako vy s námi. A zjistíte, že je hodně pravděpodobné, že někteří z vás jste nás ve svém duchovním vývoji předběhli, takže bych vám doporučoval, abyste k nám nevzhlíželi jako k bohům, kteří jsou nad vámi a které je třeba vzývat, ale spíše abyste se na nás dívali jako na bratry a sestry.

Také budete mít příležitost, pokud si to zvolíte, že budete chtít zůstat na lodích. Ty lodě, na kterých budete ubytováni, jsou docela velké. Samozřejmě, existují i rakety, říká se jim plošiny; jedna se nachází zrovna nad tímto domem, protože toto je jedno z hlavních sídel Aštarova velitelství v této oblasti.

Nad touto budovou máme komunikační platformu, která je na éterické úrovni. Ale vás vezmeme na mateřské lodě a tam si budete moct odpočinout a zrelaxovat se, protože někteří z vás jsou docela unavení z vašich omezení třetí dimenze. Bude to čas, kdy budete moct znovu poznat svoji duchovní sílu, svoji Já Jsem přítomnost; splynete s nimi a opět se stanete Vzestoupenými bytostmi.

Bude třeba, abyste znovu absolvovali výcvik, s přihlédnutím na tvořivost, řekněme, na manifestaci, znovu se seznámili se svými schopnostmi a s tím, jak je používat. Ale již nebudete muset bojovat, anebo žít v rovině přežití. Budete mít to, co si budete přát, okamžitě manifestované, na základě svého přání, tak, jak to mohou dělat všechny vzestoupené bytosti.

Takže, jaké je to, žít na lodi, na éterickém, pětidimenzionálním plavidle? Je to docela příjemné a hezké. Některé lodě mají v průměru stovky mil. Jsou na nich nastaveny cykly, jako vy zde prožíváte dny a noci, ty cykly jsou tam simulovány. Sluneční světlo je zpřístupněno takovým způsobem, že máte prožitek dne a noci.

Jsou tam přírodní místa, máme tam lesy, potoky a jezera, oceány, plné zvířat. Dodám ovšem, že tam není ani jeden jedovatý dub. Pečlivě jsme vybíraly druhy, abychom něčemu podobnému zabránili. Dalo by se říct, že je tam život podobný ráji.

Taková bude i Země po svém vzestupu, poté, co se budou manifestovat změny na Zemi a Země se stane pětidimenzionální bytostí. Nastane doba, kdy těm, kdo budou evakuováni, bude dána příležitost vrátit se na Zemi jako vzestoupené bytosti a znovu Zemi kolonizovat.

V té době bude Země výrazně vylepšena. A ty bytosti, které budou žít na Zemi, budou mít stejné schopnosti, jako Vzestoupení mistři, jak to teď máme my, z jiných úrovní.

Doufáme tedy, takový je plán, a myslím, že je to docela vynikající plán, že když se vrátí dostatečný počet lidí a na Zemi se bude manifestovat dostatek Vzestoupených mistrů, a to v každém národě, a to dramaticky, vytvoří se tlak na média a mělo by to inspirovat další lidi, aby zjišťovali, co se děje, a co je to, tato nová doba, která se manifestuje.

A bude další výuka a budete procházet výcvikem, budete znát, jak se chránit před jakoukoliv negativitou a budete vědět, jak číst lidské bytosti, číst jejich myšlenky a pocity. A budete naplno využívat svou mysl a samozřejmě, jak minulý týden řekl Ježíš a stojí za to to zopakovat, budete nesmrtelní a navždy mladí.

Takže, když se vrátíte, budete asi vypadat trochu mladší, trochu víc budete zářit, ale budete vypadat stejně, stále budete stejnou fyzickou bytostí. Jen trochu pozměněnou. Doporučuji vám, abyste žili tak, jako byste zde měli být ještě dalších asi pět let. Přestože k první vlně Vzestupu může dojít kdykoli, a doufáme, že se to stane brzy, nelze to zaručit.

Proto nechceme, abyste vy či někdo další přestali takzvaně dbát o svoji bezpečnost a je třeba pokračovat a chovat se, jako byste zde zůstávali. Pokud uvnitř cítíte silnou inspiraci, pokud cítíte vnitřní vedení, anebo vás něco k tomu nabádá, můžete trochu pozměnit systém práce, ale chci dodat, že je to vaše odpovědnost a ne moje.

Takže pokud by zde někdo chtěl odejít ze zaměstnání a bude předpokládat, že za dva dny bude na lodi, nechci o tom nic slyšet. Neuvádíme žádná data, protože je neznáme a nevíme, kdy to přesně bude. Takže vám doporučujeme, abyste zvýšili svoji koncentraci či meditace.

Ale neměňte svůj životní styl dramaticky. Je to těžké, protože probíhá jistý proces, a protože jste přijali tuto výzvu, s kterou jste na duchovní cestě již před nějakou dobou potkali, probíhá emocionální léčení a jak víte, někdy dělá člověku potíž, v plné míře fungovat v tomto materialistickém světě a v pracovních situacích, ale celkově dochází k velkému čištění na emocionální úrovni, takže se nakonec budete cítít mnohem lehčí.

Ohledně první vlny existují určité podmínky; musí být dosaženo určitého kritického počtu lidí; je to něco mezi 1 000 a 2 000 lidmi, je to náš odhad, že bude zapotřebí taký počet lidí. Může to být nakonec víc nebo míň, ale myslíme si, že kdyby byly dva tisíce hvězdných semínek připravených jít v první vlně, pravděpodobně by to stačilo. Znovu říkám, že je to odhad.

144 000 je celkový odhad počtu hvězdných semínek či vzestoupených bytostí, které jsou v této době zde. Takže vidíte, že vás je zhruba sto čtyřicet čtyři tisíc, kteří jste se před dávnými časy přihlásili na tuto misi coby hvězdná semínka. A my hledáme pouze malé procento z nich, aby se mohla uskutečnit první vlna.

Je zcela nemožné říct vám, kdo to je, ani dle toho, jak se chovají, protože jak jsem řekl, je tu 144 000 bytostí, ale většina z nich upadla do hlubokého stavu materiálního života, takže skutečnost, že se nechovají jako hvězdná semínka, neznamená, že jimi nejsou. Znamená to pouze, že jsou víc utajeni.

Vy všichni jste nějakým způsobem naprogramováni, možná pár z vás má spíše takový rozvolněný život a jste připraveni okamžitě jít, jiní si svůj život plánují a nachází se v různých fázích manifestace svých snů ve svém životě, možná že jste si již úplně manifestovali některé aspekty vašich snů: to, co si přejete vytvořit, vaše kariéry, a to, čeho na světě chcete dosáhnout.

A to vše nějak na vás působí, když se vám začíná zvedat vědomí. Protože budete konfrontování s realitou, kterou musíte propustit ve všech jejích aspektech. A když je opustíte, uděje se s vámi změna a/nebo dojde k tomu, že zatímco budete existovat ve svém světě jako doposud a plnit své povinnosti, budete se, pokud půjde o vaše závazky, cítit jinak.

Budete se cítit svobodnější, volnější, méně vázáni, a schopní víc se dělit z pozice Vyššího Já, z pozice své pravdy manifestovat to, co jste si doposud nedopřávali naplno –ať už šlo o vaši povahu anebo celou vaši bytost.

Konec první části

Překlad: Mirka
Podpořte blog finančně:

PayPal: ZDE

pondělí 11. února 2019

Těžké kovy a jejich vylučování (detoxikace těžkých kovů)
10.1.2019 - Corey Good v rozhovoru s Anshary - "Hovořila o Vzestupu a Solární Události. Jedním z témat bylo, že většina lidí je tak plná hliníku a dalších sloučenin kovů, tak až k té Sluneční Události dojde, tak mnohými bude procházet extrémně intenzivní elektromagnetická energie, která způsobí spontánní vzplanutí těla."Těžké kovy a jejich vylučování (detoxikace těžkých kovů)
Přednáška Dr. med. Dietricha Klinghardta M.D. Ph.D. a Dr. Patricie Kane Ph.D.Výňatky z přednášky na ETH Zürich (odborná veřejnost)
Jsem velmi rád, že v posledních 4 letech enormě celosvětově vzrostl zájem o problematiku toxicity těžkých kovů. Když jsem před 15 lety začínal, cítil jsem se jako osamělý bojovník. V Německu byl Max Daunderer, v Rusku byl také jeden, v Číně také, v USA pan Hagens a další 4 lidé, které jsem znal, kteří se z klinického pohledu problémem zabývali. Mezitím máme na každém rohu specialistu na těžké kovy. Někteří z nich jsou dobří, jiní zase méně dobří. V této večerní přednášce nebudeme tvrdit, že jsme došli na konec poznání v této otázce, ale rád bych Vám sdělil, kam jsme se v dané problematice dostali.
Těžké kovy v našem těle hrají roli při chronických onemocněních, např. při chronickém Morbus chron, chronických bolestech zad, lymfatické leukemii atd.
Nikdy nezapomeňte, že otravy lidského těla těžkými kovy vedou ke chronickým infekcím, k tomu patří také plísně, bakterie, mykoplasma a viry. Symptomy, kterými pacient trpí, jsou často vyvolány infekcemi. Největší chyba, kterou medicína dělá, je ta, že jsou infekce léčeny bez toho, aniž by předtím bylo změněno prostředí vyloučením těžkých kovů.
Klasická medicína potvrdila, že my všichni máme v tělech nahromaděny neurotoxiny a tyto neurotoxiny spolu pohromadě mají synergetický efekt.
Abych vysvětlil slovo synergie, použiji krátkého příkladu:
Příklad č.1: kočka je zavřena přes noc v obchodě s porcelánem a Vy se ráno přijdete podívat, kolik škody způsobila. Říkáme, to je rtuť.
Příklad č.2 by mohl vypadat asi takto: poškození těla výpary z benzínu je asi jako když zavřete psa na noc do obchodu s porcelánem.
Synergie je, když zavřete psa s kočkou na noc do stejného obchodu s porcelánem. Je to jasné? U synergie je 1 plus 1 zhruba 1.000, jako v toxikologii. A toto je opravdu velmi důležitý princip!
Když z těla odstraníme rtuť, opouštějí další toxiny tělo téměř samy od sebe.

Když ale rtuť neodstraníme, když se nejdříve zabýváme dalšími toxiny, musí být tyto odstraněny jednotlivě.
Neurotoxiny, to jsou těžké kovy a ty nejsou v první řadě karcinogeny ale neurotoxiny, což znamená nervové jedy. Mnoho dalších chemikálií, které známe, jsou také neurotoxiny.
Neurotoxiny jsou neustále vylučovány játry - přes žlučník do střev, 100% z nich je opět na své cestě dolů reabsorbováno a dochází tak k nekonečnému cyklu, který udržuje tělo v chronickém onemocnění.
Pokud se podaří, díky látkám, které dáme do střev, a které na sebe neurotoxiny váží, tento koloběh přerušit, nastane masivní redukce jedů a může tak velmi rychle dojít k uzdravení i velmi vážných nemocí.
K tomuto účelu používáme řasu chlorella. Dnes víme, že ji musíme dávkovat 4 krát denně a dávky jsou u vážných onemocnění vyšší, než jsme si dříve mysleli. Začínáme se 4 až 5 gramy 4x denně po dobu 4 až 6ti týdnů.V průběhu 6ti týdnů se množství cirkulujících neurotoxinů zredukuje o 90%. Pokud se po krátkou dobu pracuje s vysokými dávkami, dochází k dramatickým zlepšením.
Principy detoxikace platí i nadále:
Oddálit pacienta od zdroje jedu, nebo odstranit jed z pacienta Toto je 1. krok v toxikologii. Tímto začíná každá dobrá kniha o toxikologii.
Otrava rtutí znamená pro pacienta, že si musí nechat odstranit amalgámové plomby, poněvadž ty obsahují 50% rtuti, která se pomalu vypařuje a je přijímána do mozku.
Toto je nepopiratelný fakt, o němž není nutno déle diskutovat. Alespoň ne ve vědeckých kruzích.
Dnes neexistuje ryba, která by nebyla zatížena rtutí a dalšími škodlivinami. To je velmi smutný fakt, který předpovídá konec naší civilizace, tak ji dnes známe.
To platí samozřejmě také pro výrobu hovězího masa, kde hrají velkou roli herbicidy, pesticidy a další chemikálie. Dnes už neexistuje hovězí maso, které není znečištěné chemikáliemi. Takže se můžete rozhodnout, jestli budete jíst hovězí nebo jiná zvířata, která žijí na zemi a která obsahují karcinogeny, nebo pro ryby, které v sobě mají neurotoxiny. Jasně řečeno to znamená: musíte rozhodnout, jestli chcete umřít na roztroušenou sklerózu nebo na rakovinu prsu. Podle toho co jíte. To je smutná pravda, o které se momentálně už nedá lhát.
Být vegetariánem není východiskem, poněvadž také rostliny přijímají škodlivé látky a jsou osmoticky spojeny s prostředím.
Nejlepší cesta spočívá v neustálé práci na vlastním detoxikačním programu.
Mezi těžkými kovy a ostatními jedy existuje synergetický efekt. A stejně tak existuje synergetický efekt mezi efektivními léčebnými metodami.
Někteří lidé jedí česnek medvědí a neobjeví ve stolici žádnou rtuť. Nebo masivně dávkují chlorellu a hledají vyloučenou rtuť. Ale nic se neděje JJJ
Všichni terapeuti, kteří studovali můj detoxikační program, tedy ti, kteří dávají současně koriandr, chlorellu a česnek medvědí, uvolňují vysoké množství rtuti přes dýchací cesty, kůží, stolici a moč. Pokud ale jedna z těchto složek chybí, neodejde z těla nic !!!!!!!!!
To je synergetický efekt mezi léčebnými metodami.
Poškození těžkými kovy pozorujeme také v metabolismu mastných kyselin. Skrze požívání olejů a tuků určitých druhů je možné opravit nervový systém. Je statisticky prokázáno, že neurologických onemocnění masivně přibývá.
Autismus u dětí se každých pár let zdvojnásobuje. Jak již dnes víme, má autismus mnoho do činění se střevními bakteriemi. Co za tímto jevem stojí je poškození nervového systému očkováním a těžkými kovy. Léčba je vždy stejná. Vyloučíme z dětí těžké kovy a zkorigujeme mastné kyseliny.
U dětských chorob všeobecně platí vyloučit těžké kovy, práce s homeopatií a upravení stravy.
Jako terapii neurologických chorob u dětí dávám 6 gramů chlorelly 4x denně, to je cca. 24 tablet. Toto se osvědčilo jako standardní dávka k odstranění cirkulujících toxinů. Následně se vzpamatuje a normalizuje střevní flóra a všechny anaerobní zárodky, které jsou u autismu uzavřeny, ze střev zmizí.
Autismus, epilepsii a rané poruchy učení u malých dětí léčíme jednoduchým způsobem, a to podáním chlorelly a česneku medvědího.
Hlavním problémem detoxikace těžkých kovů je to, když lidé začnou opravdu efektivně detoxikovat, že infekce, které jsou v těle, začínají být aktivní. Na tomto problému skončilo s detoxikací mnoho lidí, mnoho léčitelů a pacientů, poněvadž o tom předtím nevěděli. Jsou pak překvapení, zpanikaří a dělají všechno možné, jen se dále konsekventně neléčí. Pozn. FOXYLIFE: Mě např. bolí hlava a celé tělo, strašná únava, mám průjem a cítím se jako přiotráven. Sotva jsem po městě šel. Musel jsem se z města vrátit domů a jít spát. Hodně jsem pil, dal si 2 lžíce kysaného zelí a po 4 hodinách zlepšení.
V průběhu každé detoxikace přijde fáze, kdy se chronické infekce, které všichni máme, projeví. Ledviny, bakterie a plísně musí být léčeny. K tomu používáme pouze biologické postupy. Můžeme nasadit také antibiotika nebo antivirální prostředky, to také funguje. V tomto případě jsem klasický lékař a používám to, co funguje.
Neexistuje detoxikace, ve které se infekce neprojeví, a které se nejčastěji projevují takto:
·      poněkud zamlžený zrak
·      bolesti hlavy
·      bolesti ledvin
·      průjem
·      bolesti svalů
·      chronická únava
·      najednou všechno bolí
·      nemoc, kterou měl člověk předtím, je najednou akutní
To nejkrásnější na tom je, že jsme opravdu těžké kovy odstranili.
Další krok spočívá v léčení těchto infekcí, a to je teď lehké, poněvadž infekce v nepřítomnosti těžkých kovů lehce reagují na biologické terapie a opatření. Bez odstranění těžkých kovů jsou neléčitelné!!
Teď trochu statistiky, která může některým z Vás připadat jako alarmující. Před několika lety byla provedena epidemiologická studie, ve které byly zkoumány kostry lidí, kteří zemřeli před 4 až 5sty lety. Byly zkoumány kostry v periodě zhruba 100 let, a kostry posledních 10ti let. Výzkum proběhl v roce 1997 a bylo zjištěno, že obsah olova v našich kostech je 500 - 1000 krát vyšší než byl před 400 lety.500 až 1000 krát!!
Víme, co taková otrava olovem způsobuje, má velký vliv na mozek, duševní vývoj dětí, především vývoj inteligence je značně omezen. V kostech způsobuje otrava olovem poruchy v tvorbě krve a tím leukemii, anemii, lymfomy a další nádory hematopoetického systému. V posledních letech jsem léčil řadu pacientů s lymfomem injekcemi DMPS. To bylo ještě předtím, než jsem poznal další možnosti. Jednoduše vyloučit těžké kovy a všichni se uzdravili. A jsem stále překvapen, že i když je toto prezentováno na velkých kongresech, že to trvá tak dlouho, než se věc prosadí.
Olovo pochází z časů, kdy byl benzín ještě olovnatý. Také olejové a latexové barvy byly olovnaté. Dnes je vše právně ošetřeno a člověk se snaží olovo eliminovat. Stalo se ale toto: z benzínu bylo olovo odstraněno a namísto toho, aby bylo zabráněno klepání motoru, byla přidána celá řada chemikálií, které jsou vysoce karcinogenní. To znamená z bláta do louže. Přesedlali jsme tedy z neurotoxinu na karcinogen.
Můžeme si to snadno ukázat. V USA je patrná krásná křivka, na níž je vidět, jak dramaticky stoupl počet rakovin od té doby, co bylo z benzínu odstraněno olovo.
60% mozku se zkládá z tuku - mastných kyselin. Proto musíme tuky nebo oleje znovu a znovu doplňovat, neboť jsou důležitou složkou velmi zranitelného mozku. Doplňujeme je proto, abychom napravili škody způsobené rtutí, poněvadž metylrtuť je tuky rozpustná. Mozek můžeme opravit a obnovit. I u velmi vážných nemocí!
V USA máme enormní nárůst lidí s diagnózou Parkinsona, MS, ALS, autismu, mozkových poranění a mnoha jiných nemocí dnešní doby. Tyto nemoci odvážně atakujeme a často pozorujeme u pacientů dramatická zlepšení. Mnoho lékařů používá principy, které se ode mne naučili.
Vždy myslete na to, že otrava rtutí poškozuje tuky v buněčné stěně, a pokud my toto nespravíme, nebudou naši pacienti v pořádku.
Zvířecí tuky, také máslo a smetana mají vysoký obsah nasycených mastných kyselin a ty dávají buňkám svoji ztuhlost, svoji formu. Je ale také důležité, že buňky potřebují vedle své určité pevnosti také elasticity a fluiditu a té dosáhnou díky nenasyceným mastným kyselinám.
To jsou esenciální mastné kyseliny, které najdeme např. ve slunečnicovém oleji, nebo v bodlákovém oleji, v rybím a lososovém oleji a ve lněném oleji. Tyto oleje, pokud jsou požívány, jsou zabudovávány do buněčné stěny a dávají tak buňkám jejich elasticitu.
Jedna mastná kyselina, která má v Evropě neprávem velmi špatné jméno, je kyselina Arachidonová (- čtyřikrát nenasycená esenciální mastná kyselina). Je hlavně obsažena ve vejcích, sýru a v másle.
Ve skutečnosti je to ta nejdůležitější kyselina ze všech, poněvadž všechny ostatní kontroluje.
Pokud jsme otráveni rtutí, vylučuje naše tělo ve zvýšeném množství mastné kyseliny Omega-6, tím zchudne naše tělo o tyto kyseliny a tím o základy kyseliny Arachidonové.
Teď je na řadě trocha biochemie a to musíte prosím vydržet.
Existují dvě rodiny mastných kyselin Omega-6 a Omega-3. Uvnitř Omega-6 mastných kyselin existují dvě rodiny:
1. Rodinu představují bodlákové, slunečnicové a pupalkové oleje, ty jsou odbourávány, nebo přeměněny na prostaglandin I -série. Prostaglandiny jsou zodpovědné za komunikaci mezi buňkami, jsou něco jako e-maily, nebo dopisy, které buňky posílají sem a tam. Tato pošta jde vždy přes molekuly kyseliny arachidonové, a pokud Vám tyto tuky v potravinách chybí, nebo chybí v důsledku intoxikace rtutí, zhroutí se mezibuněčná komunikace.
2. Druhá rodina jsou mastné kyseliny - kyseliny arachidonové - které jsou převážně obsaženy v mase, vejcích a v živočišných produktech.
Mastné kyseliny Omega-3, kyselina linolová, lněný olej a EPA (kyselina eikosapentaenová) z lososového oleje a DHA(kyselina docosahexaenová), jako další část rybího tuku.
Rovnováha mezi těmito oběma rodinami je bezpodmínečně nutná.Bez dodání správných olejů - není mozkové aktivity.
Při léčbě pacientů toxikovaných těžkými kovy, je zohlednění olejů nedůležitější bod diety.Důležitější než všechny ostatní, jestli jste vegetariáni, nebo cokoliv jiného, žádný bod není tak důležitý jako oleje.
Dr. Sholomo Yehuda doporučuje, že poměr mezi těmito částmi olejů, by měl být 4 : 1 (4 díly omega-6 a 1 díl omega-3). Díky testům na pacientech, v nejuznávanější laboratoři na mastné kyseliny v USA a také klinickým pozorováním, jsme mohli toto potvrdit.
Sami si můžete jednoduše tento olej namíchat. Smíchejte 4 díly slunečnicového oleje s jedním dílem lněného oleje a přidejte třeba k salátu, nebo k jiným potravinám - několik polévkových lžic denně.Lněný olej je jediný rostlinný olej, který má tak vysoký obsah omega-3 jako lososový olej.
Někteří lidé se milně domnívají, že olivový olej obsahuje esenciální mastné kyseliny.
Existuje ale také kompetitivní (soutěživé) potlačování mezi oleji, to znamená, že pokud dáme příliš mnoho omega-3, budou omega-6 potlačeny.
Lidé zatížení toxickými kovy nejčastěji potřebují EPA z rybího oleje.
Problém tkví tom, že oleje, které by měly být tělu dodávány, musí být také stráveny. První krok trávení je enzym pankreasu, lipase, pak musí být také přítomna žluč v tenkém střevě, která přeměňuje tuky na vodou rozpustné, a tím tak připravené k přijetí. Pro tělo je tedy relativně komplikované tuky vůbec přijmout. Především pak pro osoby poškozené toxickými kovy, u kterých pankreas a žlučník vůbec nefungují.
Pro nás je velmi zajímavé, že žluč má dvojí funkci.
Za prvé jsou přes žlučník vylučovány jedy z životního prostředí, a také část kovů. Dále je sama žluč nutná k absorbci olejů, které pak opravují poruchy nervového systému.
V normálním případě má buňka vysoký obsah kália a nízký obsah natria, ten se posune, a tím dochází u neurologických onemocnění k ochrnutím, znecitlivění, pocit hluchoty a abnormálnímu vnímání. Dochází ke ztrátě mastných kyselin.
Jedna věc, která se dá relativně snadno zvládnout, je redukce uhlohydrátů ve stravě.Často je až s podivem co se u našich neurologických pacientů stane, když přestanou požívat uhlohydráty, tedy chléb, zákusky, dorty, sušenky a těstoviny. K tomu počítám i rýži a všechny ostatní alternativní obiloviny. V první fázi terapie, kdy se snažíme stabilizovat pacienty s ALS, MS, nebo děti s trpícími křečemi - pryč s obilovinami! Jezte pouze zeleninu, k tomu trochu masa, rybu, nebo vajíčka.
Niacin je vitamín B3. Kyselina nikotinová je s niacinem blízce příbuzná. Kuřáci mají často jeho nedostatek, je obsažen v cigaretách, musí proto kouřit, poněvadž by cítili nedostatek vitamínu B3.
U hyperaktivních dětí používáme tak zvaný "nikotin touch", což fantasticky funguje.
Existuje jeden slavný film "Lorenzův olej", možná jej znáte. Pojednává o jednom chlapci, jménem Lorenzo, který trpí dědičným onemocnění peroxisomů. Jeho rodiče se pro něj snažili najít účinnou terapii a vytvořili tak tento olej. Tato terapie, která zpočátku krátkodobě fungovala a účinkovat přestala, sestávala z různých komponentů. Jedním z nich byla dieta bez tuků a selektivně přidávané oleje. Byly to olivový olej a řepkový olej. Ale ani v jednom z nich nejsou esenciální oleje.
Nakonec byla tímto tato nemoc poháněna dále kupředu. Toto onemocnění se jmenuje adrenoleukodystrofie - leukodystrofie.
Ve školní medicíně platí za nevyléčitelnou. My jsme doposud úspěšně pracovali se třemi dětmi, a to skrze opatrnou manipulací s oleji v dietě. V USA existuje celá řada případů dětí narozených s autismem, nebo se v raném dětství staly autisty, nebo trpěly jinou neurologickou poruchou, a to v důsledku otravy rtutí, především pak metylrtutí, u matky. Otrava matky mohla proběhnout na jejím pracovišti, nebo za jiných podmínek.
Typickou známkou u dětí je velmi světlá pokožka, poněvadž je hemoglobin místo na železo vázán na rtuť.U této formy autismu je to tak, že inteligence dětí je často normální, ale vnímání světa jako je vidění, slyšení, čich a chuť jsou naprosto odlišné.
Abnormální tuky jsou tuky s dlouhým řetězcem. V okamžiku, kdy se stáváme toxickými, začíná produkce těchto tuků.Tyto tuky mohou ale také pocházet z naší stravy např. z podzemnicového oleje, máslo z burských ořechů, také sem patří hořčice, řepkový olej, to jsou věci, které jsou pro tyto pacienty nestravitelné, nebo mohou být dokonce smrtelné.
Cílem terapie je spálení těchto tuků s dlouhým řetězcem, obnovení tuků s krátkým řetězcem a esenciální tuky,a poté vytvoření rovnováhy mezi různými tuky, které doplňujeme ke stravě. Nejdůležitějším opatřením je odstranění všech obilovin obsahujících lepek a všech mléčných produktů z kravského mléka.
U dětí je zvláštností, že nejdříve změníme stravu a poté teprve začneme s detoxikací. Doposud jsme díky naší metodě dokázali uzdravit 14 dětí s autismem.Máme také mnoho pacientů s MS, ALS a Parkinsonovou nemocí, kteří se uzdravili.
A teď ještě pár informací na téma těžké kovy.
Nejnebezpečnější jsou výpary rtutě z amalgámových plomb. Je vypočítáno, že v průběhu 7mi let se vypaří polovina rtuti z jedné plomby, 80% zůstává pernamentně v nervovém systému.
Jedna plomba váží v průměru 500 - 1000 mg = 1g to není nijak neobvyklé pro jednu výplň, znamená to ale, že je v ní 500 mg rtuti. U metylrtuti je smrtelná dávka ca. 1g. To znamená, že dvě plomby obsahují dostatečné množství rtuti k zabití člověka, pokud by došlo k okamžitému uvolnění. Přežíváme pouze proto, že naše tělo má dostatek času k rozdělení a uložení.
Důležité je, že mícha přivádí rtuť do lymbického systému, tedy tam, kde sídlí naše emoce.Z tohoto důvodu jsou emocionální poruchytak časté se vším, co k tomu patří: závislost, perverze, závislost na kouření. Kuřáctví je často následek otravy rtutí.
Rtuť je přijímána membránami v ústech, ústními sliznicemi, putuje nervy, které jsou ve sliznicích okamžitě směrem k míše a k mozku. Pokud někdo ještě žádnou amalgámovou plombu nemá a ta mu je vsazena, trvá to ca. 48 hodin, aby se mozek zaplnil rtutí.
Polykání rtuti v podobě malých částeček vytvořených opotřebováním, které tak impregnují střeva není tak škodlivé, poněvadž pouze 5-7% se vstřebá do krve.
Bakterie v ústní dutině a ve střevě přetvářejí rtuť ze zubních výplní na metylrtuť, která je 50 krát jedovatější/toxičtějšínež ostatní formy rtuti.
To, co věda přehlédla je fakt, že rtuť uvolňující se z našich plomb přetvářejí naše vlastní bakterie v metylrtuť.
Také ti kdo tu dnes sedí a mají amalgámové plomby, jsou otrávení metylrtutí a tím také naše děti. Plíce jsou důležitá brána. Proud vzduchu procházi okolo zubů, a tak jsou výpary rtuti trasportovány do plic.V jódu byla dříve také rtuť.
Pomocí olivového oleje a citrónové šťávy můžeme velmi silně kontrahovat žlučník a přimět jej tak k vylučování jedů. V okamžiku kdy přijde nerv do kontaktu s rtutí, nasaje tento nerv sám kov a trasportuje jej až k buňce. Tato rtuť zanechá část své zkázy uvnitř nervové buňky.
Normální cesta- pokusím se zde ukázat příklad - je přes trojklanný nerv, který innervuje všechny zuby.Rtuť je tedy přijmuta a putuje ke ganglionu trigeminu. Tento innervuje nejen zuby, ale i nejrůznější čelistní svaly. To co pak různí lidé v noci mají je kousání, skřípání zuby. To je většinou známka otravy ganglionu trigeminu rtutí. Takovému člověku musí být detoxikována ústní dutina a poté přestane i skřípání zuby.
Čím výšší postavení má ryba v potravním řetězci, tím více v sobě hromadí jedy z životního prostředí,přibližně faktorem 200, to znamená, že když je velkou rybou pozřena malá ryba, jenž má množství rtuti 1, tak další větší ryba má toto množství 200! A pokud budeme počítat dále přes 20 generací, skončíme u žraloka a kosatky - to jsou nádherní savci, kteří jsou před vymřením způsobeným otravou rtutí.
Jednou z nejjistějších cest jak se otrávit rtutí je být zubním lékařem.
Forma rtuti, která je pro nás nejjedovatější jsou výpary metalické rtuti,které jsou přímo absorbovány sliznicemi dále nervy a plícemi přetvořeny na metylrtuť. Dále je rtuť transpotována do nitra buněk,  kde zůstává.
Rtuť je nervový jed, není to karcinogen.Bylo zjištěno, že nejvyšší koncentrace rtuti je v mozku.Fybrocyty, jenž jsou otráveny jako první překonají zábranu chránící mozek. Tímto se poškodí ochrana mozku. Téměř všechna onemocnění nervového systému, která známe, nejsou primárně způsobena rtutí v mozku, nýbrž sekundárními jedy a infekcemi, které se následně do mozku dostanou.
Proto je soupis symptomů spojovaných se rtutí tak obsáhlý!
Rtuť se v těle ukládá tam, kde se normálně vyskytují minerály. Rtuť je také kov, stejně jako selén, měď a zinek, tedy ty dobré kovy.
Pokud naplníme tělo až do saturace hodnotnými minerály,kalciem, magneziem, molybdenem, germaniem, mědí a zinkem, prostě potřebnými látkami, pak se na vazebných místech vytvoří jistá soutěživost mezi ostatními kovy. Díky této konkurenci se rtuť vyváže z dosavadních vazeb.
Když podáváme kalcium ve vysokých dávkách, tak potlačí kalcium rtuť. Ta se uvolní a pacient okamžitě reaguje jako při otravě rtutí. Tělo se učí velmi rychle a myslí si pokaždé, kdy přijde kalcium, že bude zase reagovat jako při otravě a tak se vyvine podmíněný reflex. Důležité je abyste o tom věděli: každé detoxikační opatření, které funguje, zamění tělo zpočátku s jedem, potažmo s těžkým kovem.
Problém elektrolytů jsem vyřešil tak, že podávám pacientů kozí syrovátku.
Kozí syrovátka obsahuje za prvé stopové prvky v relativně vysoké koncentraci a obsahuje také kalcium a hořčík. Je tam vše co potřebujeme včetně volných aminokyselin, které jsou pro detoxikaci důležité. Žádný jiný produkt není v detoxikaci tak efektivní. Můžete poslat své pacienty na kozí farmu, aby si tam vypili 2 sklenice syrovátky denně. S tím můžeme dnes absolvovat kompletní detoxikaci. Když k tomu ještě přidáme chlorelluprohloubí se tím požadovaný efekt.
Dále podáváme koriandr česnek medvědí v relativně vysokých dávkách. Tak je možné ve střevech pochytat toxiny, poněvadž většina z nich opouští tělo střevem. Chlorella je naše hlavní metoda.Pokud pacient chlorellu nesnáší, našli jsme několik dalších variant jako náhradu.
Jedna z nich je kyselé zelí. 4 krát denně 2 polévkové lžíce. V kyselém zelí je hodně methionu, je to aminokyselina, jenž také detoxikuje a je postavena z mnoha vláken, které na sebe váží těžké kovy.
Další je jablečný pektin, zde je denní dávka: vrchovatá čajová lžička denně.
Nebo Chitosan, který na sebe ve střevě váže těžké kovy. Je to hmyzí skelet, exoskelet (krunýř), u mnoha měkýšů (je to součást buněčné stěny hub a řas). Na téma chitosan existuje ca. 60 příkladů literatury, převážně z oblasti asie, poněvadž tam je často používán k vazbě kovů při akutních otravách a působí velmi efektvně. 
To jsou naše varianty místo chlorelly.
Kromě toho pracujeme také s dalšími substancemi:
DMPS: je sirná látka, která velmi pevně váže měď, kadmium, olovo, rtuť - to jsou hlavní kovy o které zde hlavně jde.
Vitamín C: vysoké dávky 2x týdně u pacientů s akutní otravou je stále nejjistější detoxikační metoda. Je pomalá, ale není nebezpečná.
U neurologických onemocnění používáme Glutathion.Zde je informace o dávkování, působí fantasticky zvláště u parkinsonovy nemoci.Tehdy jsme začínali s 300 mg denně, toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1.800 - 2.500 mg denně. U parkinsona působí léčivě téměř ve stejném okamžiku. Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace!
Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 - 20 hodin a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci. Pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví.
Je to vzácné tajemství, které Vám zde dávám.Můžeme jej použít i u pacientů s ALS (onemocnění motoneuronu) a MS (roztroušená skleróza) jako podpůrnou metodu.
Zde krátce jeden případ, je to objev, který se mi podařil před 10 lety.
- Když je prováděna detoxikace, bylo dříve DMPS vždy injikováno do žíly.Z literatury víme, že otrava rtutí je, především u neurologických pacientů, v nervovém systému střeva.
-Víme, že 95% serotoninu se netvoří v mozku, ale ve střevě. To znamená že hormony: noradrenalin, všechny neurotransmitery, které přicházejí s pocitem „cítit se dobře“, se z větší části tvoří ve střevě a ne v mozku. To je lidové přesvědčení, které musí být revidováno.
- Položil jsem si otázku, může to být i tak, že otrava těžkými kovy není pouze v mozku, ale i ve střevě?
- Vzal jsem tedy metody z neurální terapie, a vstřikoval jsem DMPS místo nitrožilně sagmentálně, okolo pupíku.
Zde je případ jednoho zubaře s těžkými neurologickými obtížemi.Vstříkli jsme mu DMPS nitrožilně a v moči se objevily 2 mg rtuti, to je velmi malé množství. Poté jsem mu dal injekce do břicha a vyšlo přes 1.500 mg ven = 1,5 mg a toto množství rtuti v moči, kdyby ji někdo vypil, tak dozajista zemřel.
Vyvoláno jen půl ccm DMPS - pro přítomné lékaře to musí být nepochopitelné, normální dávka je 5 ccm. Je to téměř homepatická dávka DMPS, která byla vstříknuta do břišní stěny a před neurologické reflexní dráhy byla transportována nervy k míše, od míchy k orgánům břicha a zase zpět a během 24 hodin vyšlo toto neuvěřitelné množství rtuti ven.
To vedlo k tomu, že pro detoxikaci potřebujeme často velmi malé množství vylučovacích látek, které pak vstřikujeme přesně tam, kde se otrava nachází namísto toho, abychom tím zatěžovali celé tělo.
Glutahion váže rtuť.Glutathion je přirozený antioxidant, jenž se vyskytuje v našem těle. Mnoho zubařů na celém světě přešlo od DMPS ke Glutathion. Tato látka na sebe váže mimo jiné také metylrtuť - nejjedovatější formu rtuti.
Glutathion se může podávat nitrožilně i orálně.U astmatu jej také podáváme.
Astma je dnes opravdu léčitelné za pomoci inhalace glutathion.Je to trochu složitější a náchylné na různé chyby.
Metoda, kterou používáme již 2 roky, a která vede po 3 týdnech k vyléčení je tato:
1 ampule selenase 100 mg selen (biosyn) Rp do rozprašovače a jednou denně 1 ampuli inhalovat. Po 3 týdnech je astma pryč. Ještě jsme nezažili, aby někdo selhal. Tímto by mohlo být astma minulostí.
Rád bych udělal malé shrnutí.
Chronicky nemocní lide jsou otráveni těžkými kovy.
Rtuť je také obsažena v nádorech.U vzorků tkání je nutno dávat pozor, aby byly tyto bezprostředně uchovávány v chladu, protože rtuť se při pokojové teplotě vypaří. Při kontrole vzorků na přítomnost rtuti je nutné prohlédnout také nádobu. Já osobně používám svalový test, abych se dozvěděl, které kovy jsou na „palubě“.
Poté přejdeme k naší centrální metodě: ChlorellaKoriandrČesnek medvědí. Popřípadě další substance (oleje atd.)
Následuje analýza vlasů na počátku. Poté čekám 6 týdnů a analýzu zopakuji. Je to relativně levná metoda.
Můžeme vidět, pokud je někdo otráven těžkými kovy, že na začátku není ve vlasech téměř nic, vypadá to skvěle. S vylučovacím programem se přemístí jedy z mozkové tukové tkáně zpět do krve, z krve přijdou do vlasů a z vlasového kořínku do samotného vlasu. 1,5 cm od pokožky odpovídají zhruba posledním šesti týdnům. Když pozorujeme, že s naším detoxikačním programem jedy ve vlasech stoupají, pak víme, že máme efektivní detoxikační program.
Dříve jsme zkoušeli jít normální cestou školní medicíny, kde jsme vstřikovali DMPS a sbírali jsme vzorky moči. Dostali jsme ale jen to, co už v moči v ten okamžik bylo. Když vstříknu DMPS, je rtuť mobilizována a přes žlučník a střeva se neobjeví v moči, pak se souběžně musím podívat na stolici a objeví se obrovské množství rtuti. Když používáme koriandr, objeví se během 2 - 3 minut vysoké hodnoty rtuti ve vydechovaném vzduchu a také v potu. V moči a ve stolici nenajdete nic.
Vegetariáni se dají špatně detoxikovat, poněvadž chybí často aminokyseliny, které jsou nutné pro transport těžkých kovů.
Existuje mnoho případů, kdy si lidé nenechali odstranit amalgámové plomby, protože si řekli, teď udělám všechno správně, vyčistím si tělo, budu se 2 týdny postit. To je často před-příběh onemocnění ALS a MS, poněvadž v krvi chyběli aminokyseliny, které by navázali dostatečné množství.
Zde ještě jeden tip:
Carnosinje antioxidant, který je fantastický u glaukomu (zelený zákal), kataraktu (šedý zákal) a zákalu čočky. Téměř všechny zákaly čočky zmizí, které jsou podmíněny těžkými kovy. Jsou k dostání také jako oční kapky.
Při glaukomu a kataraktu: 500 mg 2 kapsle 3 x denně, na doplnění energie. Proti chronické únavě pacientů s otravou těžkými kovy.
Sauna terapieSauna-terapie je velmi cenná, existuje celá řada článků. Sauna je dvoustranný meč.Je bez pochyb, že v sauně jsou, díky infračervenému záření, kovy a jedy vysoce mobilizovány, to znamená, že jsou mobilizovány, ale ještě ne vyloučeny. Aby mohli vyjít kůží ven, musejí nejprve fungovat potní žlázy. Potní žlázy jsou často zatíženy těžkými kovy a nefungují a pak jsou mobilizované kovy a jedy přesunuty dovnitř.K přípravě systému na terapii je nutná před léčba naším základním programem po několik měsíců.Poté můžeme sauna terapii přidat do programu. 2 - 3 týdně 1 hodinu. Nejlepší je, aby si pacienti koupili infračervenou kabinu a chodili do ní každý večer na 20 minut. Vzduch v takové kabině stoupají dramaticky hodnoty rtuti. Je to velmi efektivní detoxikace.
Chitin v kapslích provádí silnou detoxikaci ve střevech, ale ne všichni jej dobře snášejí.
MSM (zkratka pro Metylsulfonylmetan), také organicky vázaná síra. MSM je přirozená bioaktivní forma síry, vyskytující se ve všech živých organismech. MSM obsahuje téměř 34% elementární síry. Vyskytuje se také v dešťové vodě, čerstvém ovoci a zelenině. MSM je ale prchavá látka, která při přípravě potravy (ohřívání) nebo při delším skladování dalekosáhle mizí. MSM je v USA oblíbený především při chronické únavě a chronických bolestech.
Kyselina alfaliponová se stala ve světě zlatým standardem při detoxikaci těžkých kovů.
Dávkování: 300 mg 4x denně u dospělých, 100 mg 4x denně u dětí.
Je důležité aby byla znovu obnovena redukovaná Glutathion.Kyselina alfaliponová má úžasný efekt při detoxikaci jater, takže ji stále častěji zařazujeme do našeho standartního programu u dospělých v akutní fázi. Je důležité abychom ji podávali 300 mg 4x denně, poněvadž když ji dáme jen jednou tak to vede k přesunu kovů zpět do mozku, když ji ale dáváme 4x tak se toto nestane.
Selén
Většina lidí trpí nedostatkem selénu a potřebují jej, aby mohli úspěšně detoxikovat.Když dáme ale příliš mnoho selénu, zafixuje se rtuť v mozku.
Selém má velmi úzký terapeutický prostor, to znamená, že když je ho příliš, dojde k otravě selénem.
Viry se nemohou romnožovat za přítomnosti selénu. Nedávám selén často při detoxikaci, ale na potlačení rozmnožování virů.A opět další tip pro vás, skrze vysoké dávky selénu můžeme zastavit téměř každou rakovinu. Musíme akorát najít to volné pole, v němž je pacient otráven nebo je dávka příliš malá a nefunguje. Samozřejmě je nejlepší určit dávku kineziologickým testem.


Odkaz na google dokument: NÁVOD NA DETOXIKACI TĚŽKÝCH KOVŮ - (převzato od autora z netu)

Při vytváření této kůry jsem vycházel z Dokumentu - z přednášky o těžkých kovech:Video Nejsme nemocní, jsme otrávení 1. dílVideo Nejsme nemocní, jsme otrávení 2. dílvideo Nejsme nemocní, jsme otrávení 3. díl


Chci se podělit o zkušenosti při odstraňování těžkých kovů z těla. Jelikož umím měřit zátěže organismu, mám naprosto jasné výsledky. Při experimentování jsem zpočátku udělal několik zásadních chyb, kterých se díky mým zkušenostem můžete vyvarovat a ušetřit se tak nepříjemným projevům při této detoxikaci. 
Testoval jsem na sobě a mých kamarádech. Všichni jsme na začátku měli kolem 1,50 (měřených jednotek) olova, což je v Hradci Králové téměř u každého člověka. Normální hodnota by měla být do 0,6. Po pěti týdnech kůry jsme se všichni spolehlivě dostali do normální hranice koncentrace kolem 0,5 jednotek měření. Měření je proto pro mě stěžejní. Protože detoxikovat a jen věřit, že to pomáhá, mě fakt nebaví.
Kůra trvá 5 týdnů a užívá se mletý koriandr, medvědí česnek a kysané zelí. Mletý koriandr a medvědí česnek sušený se koupí někde v bylinkách nebo v nějakém obchodě se zdravou výživou. Kysané zelí nesmí obsahovat konzervanty, jinak nefunguje!!! Zajímavé, ale fakt nefunguje. Musíte mít tedy vlastní nebo zakoupit v Albertu nebo Tescu Kysané zelí Efko „baleno v ochranné atmosféře kysličníku uhličitého“. Ve všech ostatních jsou „Éčka“.
Užívání: 1x lžička mletého koriandru + 1x pol. lžíce medvědího čeneku + 2 pol. lžíce kysaného zelí, 3-4 denně. Po celou dobu ještě podporovat játra mletým ostropestřecem mariánským, protože opravdu dostávají zabrat (lze zakoupit namletý-pozor brzy žlukne nebo již připravená ostropestřecová bylinná pasta)
Doporučené výrobky, ať nemusíte tápat jako já na začátku. Stačí kliknout na obrázek a uvidíte náhled


Účinek: Mletý koriandr a medvědí česnek opravdu dost brutálně rozbouří a uvolní těžké kovy z různých míst, kde jsou usazeny. Přes játra se toxiny dostávají do střeva a zde musí být okamžitě navázány na kysané zelí a odvedeny ze střeva ven. Jinak se nám dostanou střevní stěnou zpět do krve a způsobíme si otravu těžkými kovy. Viděl jsem to u kamarádky, která si vzala jen jednu malou lžičku zelí, protože si myslela, že to tam je kvůli viatmínu C.
Lepší je začínat s menšími dávkami česneku a koriandru a na plné dávkování se dostat třeba až 10 den.
Takže: Pomalu navyšovat, čím víc zelí několikrát denně tím lépe, nekonzervované zelí, hodně vypitých tekutin a podpořit játra. Může se použít jako absorbenty ve střevě i chlorela, černé aktivní uhlí, Enterosgel, křemelina, ale staré české zelí se osvědčilo nejlépe.

Doporučené užívání podle mých zkušeností:
1. týden
Ráno asi 30 minut před jídlem nebo po jídle: 1⁄2 čajové lžičky mletého koriandr + 1⁄2 pol. lžíce medvědího česneku + 2 lžíce kysaného zelí 3-4 denně + jedna lžička mletého ostropestřece nebo ostropestřeové pasty 2x denně
2. týden
Navýšit na 3⁄4 čajové lžičky mletého koriandru a 3⁄4 polévkové lžíce medvědího česneku, zelí a ostropestřec zůstává.
3-5. týden
Ráno asi 30 minut před jídlem nebo po jídle: 1 vrchovatá čajová lžička mletého koriandr + 1 vrchovatá pol. lžíce medvědího česneku + 2 lžíce kysaného zelí 3-4 denně + jedna vrchovatá lžička mletého ostropestřece nebo
ostropestřeové pasty 2x denně.


MNOHO DALŠÍCH UŽITEČNÝCH A PRAKTICKÝCH INFROMACÍ NA TOTO TÉMA NALEZNETE NA FB V TÉTO SKUPINĚ: https://www.facebook.com/groups/382886911808866/

=====

DETOX ZEOLITEM: https://thegoodinside.com/how-zeolite-supports-detox/
Podpořte blog finančně:

PayPal: ZDE