pondělí 6. března 2017

Síla Ducha - seriál - díl 3 - Osm impulsů existenceSíla Ducha - studium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace Duchovní Bytosti 


Osm impulsů existence

Dalo by se říci, že heslem v současnosti populárních filozofů a vědců je, že „Život je moc složitý na to, abychom mu celému rozuměli.“

Snad mi prominete – nebo neprominete – že nepůjdu v jejich stopách, ale že mám sklon rozdělit život do různých oblastí, abych měl přehled a aby mohl být reprezentován jako takový žebřík vědomí. Tím je pak možné uvolněně stoupat, pokud jde člověk krok za krokem a nesnaží se vyskočit na vyšší příčky, dokud nestojí pevně nohami na té úrovni pod tím. Protože číslo osm bylo použito ve dřívější filozofické a náboženské práci ve vztahu k popisu různých oblastí života nebo sfér a naležato je také symbolem nekonečnosti, používám jej k popsání jednotlivých impulsů, podnětů nebo popudů, které každá bytost může do větší nebo menší míry pociťovat.

Tak jak se bytost rozevírá více a více a nemá příliš mnoho problémů a obav ve vztahu k nižším impulsům, pak rychle uvidí, že se její hrací pole rozšiřuje a že se pouští do větších problémů, tak jak se ze všech sil snaží směrem k nekonečnému štěstí, které prožívá v rámci procesu překonávání vnímatelných, ne neznámých překážek, na cestě k jejím vlastním cílům a záměrům.

Gól vstřelený ve fotbalovém zápase proti brankáři, který se snažil takovému kopu zabránit, by byl toho příkladem, protože byl by tam takový okamžik štěstí, jestliže by brána byla zcela prázdná a nikdo by se té střele nesnažil zabránit?

Možná, pak by ale byl útočník ve velmi špatném stavu, kdyby mu takový výkon přinesl šťastný okamžik. Vtakovém případě by byla osobní neschopnost fotbalového hráče dostatečnou barierou k překonávání a ve skutečnosti by tam pocit štěstí mohl být, což pak výše uvedenou definici potvrzuje.

Duchovní Bytost je na cestě k dosažení nekonečnosti, ať si je toho vědoma nebo není. Toto je společným jmenovatelem všech jejích činů. Možná, že již je tak uvíznutá v nižších životních impulsech a zapomněla na svůj vlastní cíl, takže to skutečně může vypadat, že by jejím cílem byl „dům na rohu ulice, na hraně městské zástavby s oplocením“, které neustále, bez jakéhokoliv respektu ohrožují větve třešně ze sousedovy zahrady, což samozřejmě vede k mnoha nervy drásajícím soudním rozepřím v této záležitosti. Poté, co tohoto cíle dosáhl, by se ta osoba jen tak nezbavila pocitu, že materiální věci z dlouhodobého hlediska štěstí nepřináší a že v životě musí být něco „víc“.

Možná začne malovat nebo psát povídky, aby pomohl ostatním žít uspokojivější život, aby jim sdělil své pohledy na věc nebo jenom aby je rozesmál.

Stejně tak je spousta lidí, kteří se k těmto věcem nikdy nedostanou, protože je každodenní život již zásobuje tolika výzvami k překonání, že někteří politici stále věří, že to je legální, protože to bylo „legalizováno“, odebrat si na konci měsíce půlku mzdy jako daně, ačkoliv nemohou skutečně vysvětlit, čím si tuto věc ospravedlňují.

Ano, například to ospravedlňujíc silnicemi, které je potřeba čistit a stavět. Ale nezaplatil za to snad již každý, kdo jezdí autem a čerpá si do nádrže – a takových není každý den jenom pár – nějakých 75 centů za každý litr paliva tentokrát!?

A to je zcela mimo zdanění aut, environmentální daně a sazby pojištění, tak nebyl by snad svět plný silnic, kdyby všechny tyto peníze skutečně byly použity tak, jak říkají? Daně jsou legalizovány, ale neměli snad popravy vlastních občanů na berlínské zdi v bývalé NDR také oporu v zákoně a nebyly snad proto „legální“?

Já nevím, zdali je zákon, jenom protože to je zákon, také ekvivalentem „etiky“ nebo „rozumu“. Ale myslím si, že si vy jako čtenáři na to také umíte udělat svůj vlastní názor. Nechám to na vašem posouzení, zdali je to náhoda nebo záměr několika, že se nepouštíte do vyšších účelů existence, ale jednu věc vím s jistotou: sotva kdy jsem slyšel o někom, kdo by zaplatil této nebo dřívější vládě jedinou Marku (fajn, Euro) na daních, kdyby nemusel - díky takovým „láskyplným“ důvodům jako je policie, ztráta svobody nebo hrozba násilím, vše slušnou formou, ale současně se strach vzbuzující dotěrností požadující po něm plnění své „povinnosti“.

Mimochodem, někdy se divím, ale vlastně nedivím, jak to země, které nevyžadují takové vysoké a vše zahrnující daně vlastně zvládnou?

Ve skutečnosti se to vůbec nezdá nemožné, pokud by člověk měl kompetentní vládu, která by také vydělala peníze mezinárodním obchodem, jinými slovy, také pracovala a ne jenom stále žebrala u těch, kteří nejsou ještě znechuceni tak jako ostatní, kteří jdou na podporu, protože téměř dostanou lépe zaplaceno než ten, kdo od rána do večera pracuje ve špatně placené a tvrdé práci.

Snad příklad z mého vlastního pozorování zodpoví otázku, na kterou jsme výše narazili, zdali je za tím, co je nám prezentováno jako „nevyhnutelné“ každodenní problémy ve zprávách a politických přenosech náhoda nebo záměr.

Dokonce i politici měli ve škole aritmetiku a přesně vědí, že není možné koláč krájet na malé kousky a nakonec mít více koláče! Moje babička vždy věděla, že tímto způsobem získáte jenom menší kousky a že potom nikdo nebude mít dost! Ale já v médiích každou chvíli slyším, že větším rozdělením práce bude práce více. Moje babička by jednoduše pokračovala a pekla další koláče, aby skutečně měla více koláče a ona skutečně nebyla hloupá.

To by nemělo být interpretováno tak, že politici ve světě jsou hloupí! Já jen říkám, jak chytrá byla moje babička! Bohužel ona nikdy nekandidovala a já si myslím, že by ani nebyla zvolena, protože nemohla tak okázale hovořit a přednášet takové skvělé projevy, jako ti intelektuálové s tlustými panděry, pro které projevy píší jiní, kteří je pak čtou z papíru, protože sami nejsou schopni tak úžasné věci vymyslet, aby sebe také učinily populárními.

Mimoto jsem v úvodu řekl, že matematika není „pravdivou“ tak musím připustit, že bych to neměl používat jako měřítko inteligence těchto lidí, takže již to tak dělat pro příště nebudu. Jak to všechno souvisí s osmi životními impulsy, uvidíte hned, jakmile budou tyto oblasti osloveny, oblasti do kterých bytost expanduje, když se cítí silnější a mocnější. Protože se v každém případě bude snažit rozšířit svoje sebeurčení více a více na všechen život. A aby se to skutečně stalo, přinutím nyní svoji pozornost ktomuto předmětu „profesionálním“ způsobem a v několika slovech načrtnu tyto velké pododdíly života:

Impuls 1: Impuls existovat jako svoje vlastní já.

Součástí toho je přežití jako tělo, které momentálně obýváte, vaše vlastní jméno, koníčky, které člověk jako lidská bytost má, zaměstnání stejně tak jako role, kterou jste si jako lidská bytost pro svůj život zvolili.

Impuls 2: Impuls existovat jako vztah, manželství nebo partnerství.

To obsahuje předmět sexuality stejně tak jako pořizování si a výchovu dětí a tím vytváření budoucích těl, protože hra lidských bytostí může pokračovat jenom tak dlouho, dokud jsou nová těla, skrze která se tato Duchovní Bytost může také v budoucnosti této hry účastnit.

Impuls 3: Impuls existovat jako skupina nebo skupiny.

Toto je kategorie, kam patří asociace, strany, sdružení podobně smýšlejících osob s podobnými zájmy, kteří mají zájem žít v souhlasu s několika ostatními, s jejich vlastními myšlenkami, představami a přístupy, možná je šířit, aby rozšířili vliv té dané skupiny nebo sdružení. Tento impuls může být také použit pro boj proti opačným skupinám, jako v případě války, kde byste určili svoji vlastní zemi a stejně tak „spřátelené“ země jako svůj vlastní Impuls 3.

Impuls 4: Impuls existovat jako celé lidstvo.

Na této úrovni se jedinec zabývá lidstvem jako celkem. Již zde déle neexistuje rozlišování mezi rozdílnými rasami, jako je černá, hnědá, žlutá nebo bílá, ale jeho existence vypadá mnohem hezčí, čím šťastnější, spokojenější a harmoničtější je lidstvo jako celek, protože jedinec sám nemůže žít v klidu a míru mezi válčícími národy, protože je ovlivňován vnějšími okolnostmi, nepokoji a tím vyprovokovanými emocemi, což snižuje jeho potěšení ze života.

Impuls 5: Impuls existovat jako živočišná a rostlinná říše.

Všechny živé organismy, bez ohledu na velikost spadají do této říše, zvířata, rostliny, louky, stromy, stejně tak jako hmyz, bakterie nebo jednobuněčné organismy. Všechny živé organismy, které nejsou lidskými bytostmi, spadají do tohoto oddělení života, ale když říkáme „oddělení“, není to zde jako výraz žádného „postavení“ nebo důležitosti.

Impuls 6: Impuls existovat jako hmotný vesmír.

Hmota, energie, prostor a čas jsou částmi toho, čemu říkáme fyzický nebo hmotný vesmír. Pojďme této říši jednoduše říkat „hrací pole“ Duchovních Bytostí, kde mohou prožívat svá dobrodružství a dramata.

Impuls 7: Impuls existovat jako Duchovní Bytost nebo Duchovní Bytosti.

Sem patří duchové, démoni, fenomény jako „poltergeist“, skřítci, víly, andělé, stejně tak jako předměty jako je aura, astrální těla a jakákoliv forma spirituální entity nebo bytosti. Telepatické komunikace s dalšími bytostmi, mimosmyslové vnímání, stejně tak jako další netělesné zkušenosti a události spadají pod tento impuls.

Impuls 8: Impuls existovat jako nejvyšší bytost.

To by také mohlo být určeno jako podnět k božskému vědomí nebo nekonečnosti. Na této úrovni vědomí nenalezneme nic jiného než nekonečný potenciál být, dělat a mít, ale bez bytí čímkoliv a bez dělání a vlastnění čehokoliv. Není zde žádný čas, prostor, rozsah, velikost, energie nebo vlnová délka, pohyb, hmota nebo takové „věci“.

Toto je, jak bylo dříve uvedeno, správná definice nuly nebo také definice statiky a je to nejvyšší úrovní existence. Nejsou zde ani charakterové vlastnosti nebo emoce, neboť všechny tyto věci musejí být nejdříve vytvořeny z „nuly“ nebo z „ničeho“ aby existovali a byly vnímány. Na této úrovni nalezneme Duchovní Bytost vjejím „vrozeném stavu“ absolutního vědění.

Ty nejčastěji kladené otázky jako „Kdo nebo co jsem?“ „Odkud jsem se vzal?“ „Kam směřuji?“ bude jedinec mít plně zodpovězené pouze, jakmile opět dosáhl vědomí osmého impulsu, neboť to není tak, jak se mohl domnívat na počátku rehabilitace, že je to ten první impuls, který vytváří celou jeho osobnost. Spíše jsou to všechny impulsy dohromady!

Vyjádřeno ještě přesněji: tyto impulsy 1-7 jsou jenom produkty té skutečné osobnosti, se kterými se Duchovní Bytost identifikuje, a tak může těmito produkty být, neboť skutečná osobnost, to původní a nezměněné „já“ je čistý potenciál, tj. to, co bylo popsáno a definováno jako impuls 8.

Mohou být lidé, kteří u toho, co zde píši, dostanou strach, že se rozpustí s ostatními a zcela ztratí svoji individualitu, tito lidé se nicméně mohou uvolnit, neboť vzestup podél těchto impulsů dosahuje pravého opaku, jmenovitě oddělení se z masy stejnorodosti. Rozpoznání výměny myšlenek a emocí mezi vámi a jinými lidmi nebo bytostmi vám umožní uvědomit si, ze kterého směru emoce kterou zažíváte, pochází nebo kdo si myslí tu myšlenku, kterou jste pochytili. Možná jste si již povšimnuli jak se – když v dobré náladě hovoříte ke smutné osobě, že se náhle cítíte jako on nebo ona! To je výhoda pro porozumění jak jí pomoci, ale po takové rozhovoru byste měli být schopni znovu vytvořit svoji dobrou náladu bez emocí, které jste jenom pochytili zvenku a vnímali, ne? To ale nefunguje, jestliže jste si její emoce spletli se svými vlastními a nyní si myslíte, že se VY dobře necítíte, a potom budete zažívat přesně to, co si myslíte!

Nakonec budete myslet a prožívat zcela pro sebe, budete mít své vlastní představy „pravdy“ nebo „nepravdy“, budete formulovat své vlastní koncepty a myšlenky průzračně čistě a budete schopni je rozlišit od těch od ostatních bytostí a budete s jistotou vědět, co přesně chcete.

Je životně důležité si uvědomit – s těmito všemi impulsy – skutečnost, že Duchovní Bytost nejde vzhůru jako část těchto impulsů, ale je těmito impulsy a jako takové může myslet a prožívat!

Je původcem všech těchto říší a nevystoupí a nebude si vědoma bytí součástí tohoto vztahu, který žije, vezmeme-li za příklad Impuls 2 (sex a partnerství) ale bude se dívat na činy partnera jako na své vlastní.

Když si je bytost plně vědoma Impulsu 4 (lidstvo) pak by si tato Duchovní Bytost byla vědoma celého lidstva a byla by schopna myslet, cítit a jednat jako každý jednotlivý z těchto lidí bez toho, aby se cítila zmatená!

To platí pro všechny uvedené impulsy a je to důležitá skutečnost, která, pokud není brána v úvahu, zcela zablokuje něčí vzestup k nejvyšší bytosti, protože žádný vzestup nebude možný bez rozpoznání a převzetí plné odpovědnosti za to vše, co člověk prožívá a vnímá kolem sebe – jakkoliv nepříjemné se to zdá. Odměna svobodou za to stojí, věřte mi.

Na konci vaší cesty, která nemusí trvat ani jedinou sekundu, jak jsem dříve zmínil, budete vědět, že jste dosáhli Impulsu 8, a jste sami sebou. Nemáte žádnou pozici v čase a ani v prostoru, takže již déle nemůžete být ohroženi, uvrženi do strachu nebo být napadeni, protože od té chvíle se již nikdy nebudete se svým tělem identifikovat nebo si sami sebe se svým tělem plést.

Analogií pro to by byla počítačová hra, ve které byste si po celý život mysleli, že jste postavou, kterou jste ve skutečnosti kontrolovali přes joystick a tak jste se velmi vystrašili, když se „útočník příliš přiblížil.“

Jakmile byste si uvědomili, že jste vně a sedíte v bezpečí za monitorem a víte, že se nemusíte o nikoho bát, protože z té hry nepramení již žádné nebezpečí, dokud jste vně té hry, nezačala by ta hra být opravdu zábavnou, a nechtěli byste dělat všechny ty věci, o kterých jste si dříve mysleli, že nejsou možné, protože byste se mohli „zabít“?

Jestliže by se to stalo, vzali byste si další „loutku“ a vyrazili za dalším cílem! Dosáhli byste jej! Otázkou je, kolik životů byste potřebovali, ale jestli byste šli vzhůru opravdu rychle, vytvořili byste, kolik byste chtěli, protože čas je jenom dalším bodem, kterému budete rozumět a proto jej ovládat, jakmile se stanete plně vědomími ohledně Impulsu 6!

Život je v podstatě hra. Skládá se jako všechny hry ze svobod, překážek a účelů. Ale můžete jej hrát jenom, pokud jste hráčem. Figurkami se hraje. Nemusím se vás ptát, zdali chcete být od teďka hráčem nebo figurkou, protože figurka by nebyla schopná „ustát si“ dosud vyřčené věci. Takže jsem rád, že vím o dalším hráči na této planetě!
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: